biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPonowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA gminy IWONICZ-ZDRÓJ

o ponownym wyłożeniu do  publicznego  wglądu 

projektu zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn. zm.), art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235
z póżn. zm.) orazUchwały Nr VIII/67/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Zmiany NR 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 05 grudnia 2014 r. do 08 stycznia  2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój przy Alei Słonecznej 28

 pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu

 

Projekt zmiany Nr 1 MPZP  „IWONICZ-ZDRÓJ” w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój: bip.iwonicz-zdroj.pl.

 

Przedmiotem zmiany planu jest teren będący własnością Sanatorium „Górnik” i tereny w sąsiedztwie, będące
w większości własnością gminy  / teren obok KRUS/. Zmiana będzie dotyczyć wyznaczenia terenu usług lecznictwa uzdrowiskowego o symbolu UZ i UZ5, terenu usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe o symbolach UZ-T1 i UZ-T2, terenu sportu i rekreacji o symbolu US1.1, terenów komunikacji: parkingu o symbolu KPs1.1, drogi lokalnej o symbolu KDD i ciągu pieszo-jezdnego o symbolu KP-J,  terenu zieleni typu parkowego
o symbolu ZP1.1, terenu lasu o symbolu 1ZL, terenu zieleni niskiej o symbolu Zn1 oraz  terenu zieleni wysokiej
o symbolu Zw1.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekCIE zmiany NR 1 planU miejscowEGO rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 GRUDNIA 2014 r.

w Sali posiedzeń  rady w budynku amfiteatru  o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój; 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28
i adres e-mailowy:
sekretariat@iwonicz-zdroj.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 stycznia 2015 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

 

                                                                       Paweł  Pernal

                                                                                                                                                   Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój