Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

Iwonicz–Zdrój, dnia 16.12.2014 r.

WZ08.271.11.2014

 

Gmina Iwonicz–Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz-Zdrój

               (zamawiający)                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Iwonicz-Zdrój,  powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

 

dokonano wyboru oferty Wykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie.

 

W postępowaniu  złożono 3 oferty:

L.p.

NAZWA

ADRES

LICZBA PKT

1

 REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

ul. Fredry 1; 38-400 Krosno

74,75

2

P.H.U. “TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel

Zabłotce 51; 38-500 Sanok

83,88

3

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

ul. Krakowska 46; 33-100 Tarnów

100

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.; ul. Krakowska 46; 33-100 Tarnóww cenie ofertowej brutto – 479 520,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych. Przedłożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz najkorzystniejszą ze względu na założone kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Uzasadnienie wyboru prawne:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

                                                                                                                                                                                                                                                                           Zamawiający

BURMISTRZ GMINY

Witold Kocaj