biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
AL. Słoneczna 28

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w roku 2015.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.100,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych ).

III. Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
– organizacje pozarządowe,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,poz. 857 z późn. zm.), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014 r.,poz.1118 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
Warunki realizacji zadania:
a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania,
b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
W roku 2015 planuje się dowóz trojga dzieci.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2015 r. do godz. 17.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „ Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
Wybór oferty nastąpi w dniu 8 stycznia 2015 r. o godz. 9.00
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:
– szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
– termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone według właściwego wzoru.
W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Komisja Konkursowa.
Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
– możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy;
– przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
– proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
– w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
– planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
– analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Odrzuceniu podlegają oferty:
– złożone według niewłaściwego wzoru,
– złożone po terminie,
– złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
– nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
– błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:
W roku 2013 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 10.100,00 zł.
W roku 2014 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 10.100,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy.
.

Witold Kocaj
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój