biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr III/3/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) w związku z § 12 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1) Pan Bogusław Dmytrak

2) Pan Bogdan Ryznar

3) Pan Marcin Zając

4) Pan Łukasz Bień

5) Pan Jerzy Jakubczyk

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.