biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) w związku z § 13, ust.1 pkt 1) Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

1) Pan Łukasz Bień

2) Pan Stanisław Drozd

3) Pan Jerzy Jakubczyk

4) Pan Piotr Knap

5) Pan Rajmund Boczar

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.