biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.), art. 8 ust. 2 i art.36 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, na które składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 900,00 zł ,

2) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 298,00 zł,

3) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Ponadto Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości i na zasadach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 2. Przyznaje się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój dodatek funkcyjny w wysokości 1 760,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2014r.