Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

UCHWAŁA Nr I/1/2014

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w wyniku tajnego glosowania Rada Miejska w Iwoniczu –Zdroju

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Józefa Sowińskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący obrady Radny Senior

Bogusław Dmytrak