Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr III/9/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) w związku z § 9 i § 12 ust. 1 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju, na wniosek poszczególnych Komisji

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Bogusława Dmytraka

        Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Bogdana Ryznara

2. Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Łukasza Bienia

        Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Rajmunda Boczara

3. Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Bogdana Ryznara

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Stanisława Zająca

4. Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Marcina Zająca

        Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Bogusława Dmytraka

5. Na Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Jerzego Jakubczyka

        Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Piotra Knapa

6. Na Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się
Pana Rajmunda Boczara

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Marka Bliżyckiego

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.