Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr III/2/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 11 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój w wyniku tajnego głosowania Rada Miejska w Iwoniczu –Zdroju

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Radnych

1. Pana Stanisława Drozda

2. Pana Stanisława Zająca

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.