biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Powołanie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 125.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§  1. 1. W celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych powołuję stałą komisję przetargową w składzie:

1) Dorota Kilar – przewodniczący komisji,

2) Genowefa Dopart – zastępca przewodniczącego komisji,

3) Anna Frodyma – sekretarz komisji,

4) Pracownik merytoryczny właściwy ze względu na przedmiot zamówienia, powoływany każdorazowo odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój – członek komisji.

2. W szczególnych przypadkach, w celu przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, istnieje możliwość powołania odrębnej komisji przetargowej
w składzie każdorazowo określanym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

§  2. 1.  Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 będzie podejmowanie niezbędnych czynności związanych z wyborem wykonawcy zamówienia.

2. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Iwonicz – Zdrój oraz powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§  3. Traci moc Zarządzenie Nr 023.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.