Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół Nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół Nr I/2014

 

Z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014r. w Sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 17.00.

Na wstępnie głos zabrał Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, powitał wszystkich zebranych na I sesji. Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, obrady I sesji otworzył i prowadził Pan Bogusław Dmytrak Radny Senior. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził prawomocność obrad i przestawił porządek obrad I sesji:

  1. Otwarcie

  2. Wręczenie Radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Radnych Rady Miejskiej,

  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.

  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  5. zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej;

  6. powołanie Komisji Skrutacyjnej;

  7. przeprowadzenie głosowania (tajnego);

  8. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

  9. Przejęcie prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady od Radnego Seniora.

  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Wręczenie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej Radnym Rady Miejskiej.

Pan Bogusław Dmytrak przed wręczeniem zaświadczeń odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie o wygaśnięciu mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4 Pana Witolda Kocaja z powodu wyboru Pana Witolda Kocaja na Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Pani Katarzyna Ćwięka Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju złożyła gratulacje i życzenia Radnym Rady Miejskiej wybranym w wyborach 16 listopada 2014r. Wspólnie z członkami Gminnej Komisji z Panią Alicją Kucza i Panem Nyczem Leszkiem wręczyła zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej stwierdzające, wybór Radnych w okręgach wyborczych: nr 1 Pan Kielar Michał, nr 2 Pan Rajmund Boczar,
nr 3 Pani Dorota Świstak, nr 5; Pan Ryznar Bogdan, nr 6 Pan Bogusław Dmytrak,
nr 7 Pan Sowiński Józef, nr 8 Pan Nieradka Grzegorz, nr 9 Pan Bliżycki Marek,
nr 10 Pan Jakubczyk Jerzy, nr 11 Pan Zając Marcin, nr 12 Pan Bień Łukasz,
nr 13 Pan Zając Stanisław, nr 14 Pan Drozd Stanisław i nr 15 Pan Knap Piotr.

 

Ad. 3 . Ślubowanie Radnych

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnych, Pan Bogusław Dmytrak poinformował o sposobie złożenia ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania Radnych –

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wyczytani kolejno Radni zgodnie z listą obecności, złożyli ślubowanie w pozycji stojącej, wypowiadając słowo „ślubuję”. Do ślubowania Radni dodawali zdanie
„Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

Pan Bogusław Dmytrak prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszono następujących kandydatów: Pana Józefa Sowińskiego i Pana Marka Bliżyckiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Pana Knapa Piotra,
Pana Rajmunda Boczara, Pana Grzegorza Nieradkę, Pana Jerzego Jakubczyka, Pana Łukasza Bienia. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Pan Bogusław Dmytrak poddał pod głosowanie wybór poszczególnych kandydatów. Każdy

z kandydatów otrzymał wynik w głosowaniu: 13 za wstrz. się 1 i został wybrany do składu Komisji Skrutacyjnej. Po czym Pan Radny Senior poddał pod głosowanie wybór komisji
w przyjętym składzie, w wyniku głosowania, głosujących 14 za 14, Komisja Skrutacyjna została powołana.

 

Następnie prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji. Po przerwie Komisja przystąpiła do pracy, rozdała karty do głosowania
i przeprowadziła tajne głosowanie. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Pan Rajmund Boczar Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania przedstawia się następująco: Pan Radny Józef Sowiński otrzymał 9 głosów za, a Pan Marek Bliżycki otrzymał 5 głosów za.

Pan Bogusław Dmytrak zgodnie z wynikami głosowania tajnego, poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pana Józefa Sowińskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W wyniku głosowaniu głosujących 14 za 11, wstrzy. się 3. Uchwała została podjęta.

 

Ad. 5 Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.

Pan Józef Sowiński podziękował Radnym za wybór go na Przewodniczącego Rady zadeklarował, że będzie pracował dla dobra społeczności lokalnej. Podziękował Panu Bogusławowi Dmytrakowi Przewodniczącemu Rady i Panu Burmistrzowi Pawłowi Pernalowi za pracę w kończącej się kadencji.

Prosił Radnych o zastanowienie się w jakich komisjach będą chcieli pracować oraz
o złożenie fotografii w celu zamieszczenia Radnych w gazetce samorządowej „Echo Gminy” Iwonicz-Zdrój.

Pan Paweł Pernał złożył gratulacje wybranym Radnym i życzył by pełnili tę funkcję dla dobra mieszkańców naszej Gminy.

Pan Bogusław Dmytrak podziękował za pomoc i współpracę w działalności Rady w poprzedniej kadencji Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy, Panu Wiesławowi Polkowi Z-cy Burmistrza, Pani Annie Malik –Borowskiej Sekretarz Gminy, Panu Januszowi Turkowi Skarbnikowi Gminy Pani Elżbiecie Cygan Radcy Prawnemu oraz Radnym Rady Miejskiej. Radnym życzył wielu sukcesów w działalności Rady Miejskiej w VII kadencji.

 

 

Obrady sesji zakończono. o godz. 18.00

 

Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady

 

Józef Sowiński