Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr II/2014 z dnia 5 grudnia 2014r.

Protokół Nr II/2014 z dnia 5 grudnia 2014r.

Protokół Nr II/2014

 

Z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2014r. w Sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 16.00.

Na wstępnie głos zabrał Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady, powitał Radnych Rady Miejskiej Pana Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, Burmistrza elekta, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, Gminną Komisję Wyborczą, mieszkańców Gminy i gości zebranych na II sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad II sesji, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Krośnie w celu złożenia ślubowania przez Pana Witolda Kocaja Burmistrza Gminy wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014r.:

  1. Otwarcie

  2. Wręczenie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Gminy

  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy.

  4. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 14.

Ad. 2 Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy przez Gminną Komisję Wyborczą.

Pani Katarzyna Ćwięka Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju złożyła gratulacje i życzenia Panu Witoldowi Kocajowi Burmistrzowi Gminy, życząc mu wielu sukcesów w pracy oraz owocnej współpracy z radnymi w realizacji zaplanowanych projektów. Wspólnie z członkami Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie stwierdzające wybór Pana Witolda Kocaja na Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Ad. 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy.

Pan Witold Kocaj złożył ślubowanie wobec Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
o następującej treści:

Obejmując urząd Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, „tak mi dopomóż Bóg”.

Obecni na sali obrad przyjęli ślubowanie Pana Burmistrza gromkimi brawami.

Przewodniczący Rady podziękował ustępującym Burmistrzom Panu Pawłowi Pernalowi i Panu Z-cy Wiesławowi Polkowi za osiem lat pracy na rzecz naszej wspólnoty, a Panu Witoldowi Kocajowi Burmistrzowi Gminy życzył wielu sukcesów, owocnej pracy dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

Pan Witold Kocaj podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt zostać Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój i niesamowite zobowiązanie – aby nasza Gmina rozwijała się dla dobra mieszkańców. Podziękował wszystkim za oddane głosy w wyborach na Burmistrza a tych, którzy nie głosowali na niego prosił, aby obdarzyli go zaufaniem, ponieważ dla niego i jego komitetu jedynym celem jest tylko rozwój gminy Iwonicz-Zdrój i dobro jej mieszkańców. Poinformował, że w trakcie kampanii wyborczej reprezentował siebie
i zespół, który razem z nim będzie realizował postulaty zgłaszane przez mieszkańców. W poniedziałek powoła swojego Zastępcę Pana Jacka Rygla oraz rozpocznie tworzenie bilansu otwarcia tak, aby znana była dla nas wszystkich sytuacja gospodarcza naszej gminy pod względem majątkowym i finansowym, stanowiąca fundament do dalszego rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój. Jeszcze raz podziękował za wybór i podkreślił, że postara się nie zawieść zaufania mieszkańców Gminy.

Pan Paweł Pernal przekazał gratulacje Panu Burmistrzowi, życzył mu jak najwięcej sukcesów i spokoju w tej ciężkiej pracy. Myśli, że ta kadencja będzie dobra i będzie sprzyjała rozwojowi Gminy. Uważa, że Rada i Urząd będą wspomagać Burmistrza w jego pracy. Podkreślił, że Urząd dobrze funkcjonuje i ma dobrych urzędników. Następnie przekazał Radnym projekt budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2015r.oraz życzył wszystkim wesołych świąt.

 

Przewodniczący Rady przekazał Radnym informacje dot. organizacji pracy Rady, nt. szkoleń oraz przypomniał o terminie złożenia oświadczeń majątkowych.

Zamknął obrady sesji o godz. 17.00.

 

Protokołowała DBorek Przewodniczący Rady

Józef Sowiński