Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015–2022

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015–2022

Uchwała Nr IV.17.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015–2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015–2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2022. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 3 000 000 zł.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/286/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.