biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 134.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz osobom na samodzielnych stanowiskach.

§ 3. Traci moc Zarządzenie 039.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2015 r.

Regulamin