Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenia nr 011.K.2013

Zmiana zarządzenia nr 011.K.2013

Zarządzenie Nr 001.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 011.K.2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 011.K.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wprowadza się następujące zmiany :

– § 4. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, późn.zm.).”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.