Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV.12.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014. poz. 849) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.t.j. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z poźn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

– grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.