biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów członków Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów członków Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 004.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów członków Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 36 Statutu Sołectwa Iwonicz, uchwalonego Uchwałą Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r., Statutu Sołectwa Lubatowa, uchwalonego Uchwałą Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r., Statutu Sołectwa Lubatówka, uchwalonego Uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r. oraz § 33 Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Zarządzam na dzień 22 marca 2015r. wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie: Iwonicz, Lubatowa
i Lubatówka oraz wybory członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój.

§ 2. 1. Ustalam następujące siedziby dla Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW):

1) dla OKW w Iwoniczu-Zdroju – sala kina „Wczasowicz”

2) dla OKW w Iwoniczu – Dom Ludowy w Iwoniczu

3) dla OKW w Lubatowej – Dom Ludowy w Lubatowej

4) dla OKW w Lubatówce – Dom Ludowy w Lubatówce

2. Ustalam kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustalam tryb i zasady wyborcze wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 


 Załącznik do Zarządzenia Nr 004.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19 stycznia 2015 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 26 stycznia 2015r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o wyborach sołtysów, o liczbie wybieranych członków do rad sołeckich, i o liczbie wybieranych członków do zarządu miasta.

do 26 lutego 2015r.

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów:  na sołtysów, na członków rad sołeckich, na członków zarządu miasta i kandydatów do obwodowej komisji wyborczej.

12 marca2015r

Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach.

15 marca 2015r.

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.

20 marca 2015r

Sporządzenie spisów wyborców.

20 marca 2015r.

Przekazanie przewodniczącym lub z-cą przewodniczących OKW spisów wyborców.

22 marca 2015r.
od godz.8.00 – 18.00

Głosowanie.

23 marca 2015r.

Obwieszczenie o wynikach wyborów.

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 004.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Tryb i zasady wyborcze wyboru

Sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

1.   Wybory Sołtysa, Rady Sołeckiej i Zarządu Miasta, Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój zarządził na dzień 22 marca 2015r.

2.   Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania Sołectwa.

3.   Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, sporządzanego na zasadach określonych w Kodeksie  Wyborczym do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w których osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza pisemnie otrzymanie karty do głosowania.

4.   Spis wyborców udostępniany jest do wglądu mieszkańcom Sołectwa w Urzędzie Gminy.

5.   Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje, które Burmistrz Gminy obowiązany jest rozpatrzyć w terminie 3 dni od daty ich wniesienia.

6.   Spis wyborców przekazuje się najpóźniej w dniu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Miasta przewodniczącemu lub z-cy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

7.   Kandydatów na Sołtysa, kandydatów do Rady Sołeckiej oraz kandydatów na członków Zarządu Miasta zgłasza się do Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

8.   Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte przez co najmniej 20 wyborców stale zamieszkałych w sołectwie.

9.   Pełnomocnik (pierwsza osoba z listy osób popierających kandydata na Sołtysa, kandydata do Rady Sołeckiej oraz kandydata na członka Zarządu Miasta) zgłasza kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej wraz z pisemnym jej oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji.

10.             Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

11.             Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa, do Rady Sołeckiej i do Zarządu Miasta należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

12.             Burmistrz Gminy lub upoważniona przez niego osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje ww. kandydatów w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego oraz podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty dane o tych kandydatach.

13.             W przypadku nie zgłoszenia kandydata na Sołtysa, do Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Miasta przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni informując o tym mieszkańców danego sołectwa i miasta.

14.             Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Sołtysa to wyborów się nie przeprowadza, a osobę zgłoszoną uznaje się za wybraną. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

15.             Jeżeli zgłoszonych zostało 7 kandydatów do Rady Sołeckiej, to wyborów się nie przeprowadza, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

16.             Jeżeli zgłoszonych zostało 5 kandydatów na członków Zarządu Miasta to wyborów się nie przeprowadza, a osoby zgłoszone uznaje się za wybrane. Fakt ten potwierdza Burmistrz spisując protokół.

17.             Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i członków Zarządu Miasta Burmistrz Gminy powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie od 3 do 5 osób, w tym z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Burmistrza Gminy spośród pracowników samorządowych. Prace w Obwodowej Komisji Wyborczej pełnione są społecznie.

18.             Osoba powołana do komisji nie może kandydować na Sołtysa, do Rady Sołeckiej oraz do Zarządu Miasta. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz małżonek zstępnego kandydata na Sołtysa, kandydatów do Rady Sołeckiej oraz na członków do Zarządu Miasta jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

19.             Zmian i uzupełnień w składach Obwodowych Komisji Wyborczych dokonuje Burmistrz Gminy.

20.             Szczegółowy tryb pracy komisji wyborczej ustala Burmistrz Gminy zarządzeniem.

21.             Głosowanie przeprowadza się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 8.00 do 18.00.

22.             W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania oraz godło państwowe.

23.             Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania Obwodowym Komisjom Wyborczym zapewnia Burmistrz Gminy.

24.             Głosujący w sołectwach otrzymają karty do głosowania na Sołtysa i na członków do Rady Sołeckiej, a w Iwoniczu- Zdroju na członków do Zarządu Miasta. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym (przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka), odcisk pieczęci Gminy Iwonicz – Zdrój oraz informacja o sposobie głosowania.

25.             Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania z wyborów na Sołtysa, na członków do Rady Sołeckiej, a w Iwoniczu- Zdroju na członków Zarządu Miasta i sporządza protokoły głosowania. Następnie Komisja ustala ile ważnych głosów otrzymali poszczególni kandydaci na Sołtysa i na członków do Rady Sołeckiej a w Iwoniczu-Zdroju na członków Zarządu Miasta. Ponadto ustala kto został wybrany Sołtysem i kto został wybrany do Rady Sołeckiej, a w Iwoniczu- Zdroju kto został wybrany na członka Zarządu Miasta.

26.             Za wybranego na Sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.

27.             Za wybranych członków do Rady Sołeckiej uznaje się tych 7 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

28.             Za wybranych członków do Zarządu Miasta uznaje się tych 5 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

30.             Osoba wybrana na Sołtysa nie może być równocześnie członkiem Rady Sołeckiej.

31.             Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów w wyborach na Sołtysa, do Rady Sołeckiej i do Zarządu Miasta o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obecności pozostałych członków komisji.

32.             Niezwłocznie po sporządzeniu protokołów Obwodowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego egzemplarza protokołów głosowania w obwodach oraz przekazuje Burmistrzowi Gminy oryginały protokołów.