biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Zarządzenie Nr 012.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Witold Kocaj

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 012.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2015 r.
 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku