Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ”

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ”

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia

zmianyMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
 „IWONICZ ZDRÓJ”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu Zdroju

 

Uchwały Nr LV.352.2014 
z dnia  4 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianyMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ”.

 

 Przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ” będzie zmiana ustaleń dla terenów oznaczonych w palnie symbolami UZT 4 i UZT 3.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany   planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwonicz Zdrój Al. Słoneczna 28  w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                        WITOLD    KOCAJ