biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr III/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Protokół Nr III/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Protokół Nr III/2014

Z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 18 grudnia 2014r. w Sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 9.00.
Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady, powitał Radnych Rady Miejskiej Pana Witolda Kocaja Burmistrza Gminy, Pana Jacka Rygla Zastępcę Burmistrza, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy oraz mieszkańców Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
3) powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
4) powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
5) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju,
6) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
7) powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
8) wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
9) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
10) zmian w uchwale budżetowej na 2014r.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 14, za 14.
Ad. 2 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyboru Wiceprzewodniczących Rady,

Przewodniczący Rady prosił o zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
Zgłoszono następujących kandydatów: Pana Rajmunda Boczara, Pana Stanisława Drozda, Pana Stanisława Zająca. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady i prosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono niżej podanych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Pan Grzegorz Nieradka, Pan Piotr Knap, Pan Michał Kielar, Pan Łukasz Bień, Pan Marcin Zając, w głosowaniu, głosujących 14, za 14, Komisja zastała jednogłośnie powołana.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.
Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Łukasz Bień odczytał protokół z głosowania tajnego, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania tajnego Radni otrzymali następującą liczbę głosów:
Pan Rajmund Boczar 5 głosów, Pan Stanisław Drozd 10 głosów i Pan Stanisław Zając otrzymał 10 głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały: Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, wybiera się: Pana Stanisława Drozda i Pana Stanisława Zająca. Uchwała w głosowaniu, głosujących: 14, za 10, wstrzy. się 4 została podjęta.

2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Zgłoszono następujących Radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej tj.:
1. Komisja Rewizyjna – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1. Pan Bogusław Dmytrak – głosujących 14, za 10, wstrzy. się 4
2. Pan Marek Bliżycki – głosujących 14, za 5, przeciw 9,
3. Pan Bogdan Ryznar – głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
4. Pan Marcin Zając – głosujących 14, za 10, wstrzy. się 4
5. Pan Łukasz Bień – głosujących 14, za 11, wstrzy. się 3,
6. Pan Rajmund Boczar – głosujących 14, za 5, przeciw 7, wstrzy. się 2.
7. Pan Jerzy Jakubczyk – głosujących 14, za 10, wstrzy. się 4.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Radni :
1) Pan Bogusław Dmytrak
2) Pan Bogdan Ryznar
3) Pan Marcin Zając
4) Pan Łukasz Bień
5) Pan Jerzy Jakubczyk
Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej ww. składzie. Głosujących 14, za 10, wstrz. się 4. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wyboru pięcioosobowego składu Stałych Komisji Rady, określonych w Statucie Gminy Iwonicz-Zdrój. Wniosek w głosowaniu głosujących 14, za 14 został przyjęty.
3) powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
Zgłoszono następujących Radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gminy. Przewodniczący Rady z uwagi na brak zgłoszeń zamknął listę zgłoszonych kandydatów
i przeprowadził kolejno głosowanie dot. wyboru kandydatów do Komisji Rozwoju Gminy.
2. Komisja Rozwoju Gminy: – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1) Pan Łukasz Bień – głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
2) Pan Stanisław Drozd – głosujących 14, za 9, wstrzy. się 5,
3) Pan Jerzy Jakubczyk – głosujących 14, za 9, wstrzy. się
4) Pan Piotr Knap – głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
5) Pan Rajmund Boczar – głosujących 14, za 13, wstrzy. się
Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy ww składzie. Głosujących 14, za 14. Uchwała została podjęta.

4) powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
Zgłoszono Radnych podanych niżej. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Budżetu
i Finansów.
Przewodniczący Rady z uwagi na brak zgłoszeń zamknął listę zgłoszonych kandydatów. Przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru poszczególnych kandydatów do składu Komisji Budżetu i Finansów.
3. Komisja Budżetu i Finansów : – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1. Pan Bogdan Ryznar – głosujących 14, za 13, wstrz.się 1,
2. Pan Stanisław Zając – głosujących 14, za 11, wstrz.się 3,
3. Pan Grzegorz Nieradka – głosujących 14, za 11, wstrz.się 3,
4. Pan Stanisława Drozd – głosujących 14, za 9, wstrz.się 5,
5. Pan Marek Bliżycki – głosujących 14, za 13, wstrz.się 1.
Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów ww składzie. Głosujących 14, za 14. Uchwała została podjęta.

4) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju,

W skład Komisji OKZ i KF zgłoszono następujących Radnych:
Radni wyrazili zgodę na pracę ww Komisji. Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów i przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej :
4. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej : – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1) Pan Marcin Zając -głosujących 14, za 9, wstrzy. się 5,
2) Pan Bogusław Dmytrak -głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
3) Pan Stanisław Zając -głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
4) Pan Grzegorz Nieradka -głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
5) Pan Marek Bliżycki -głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.
Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej: ww składzie. Głosujących 14, za 14. Uchwała została podjęta.
5) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
Zgłoszono następujących kandydatów do składu Komisji Statutowej, Radni Pan Knap Piotr, Pan Drozd Stanisław, Pan Jerzy Jakubczyk wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Dorota Świstak, Pan Rajmund Boczar, Pan Michał Kielar, Pan Marek Bliżycki nie wyrazili zgody na kandydowanie. Przewodniczący Rady zamknął listę zgłoszonych kandydatów i przeprowadził głosowanie.
5)Komisja Statutowa: – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1) Pan Piotr Knap -głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
2) Pan Stanisław Drozd -głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
3) Pan Jerzy Jakubczyk -głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
Następnie Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej ww składzie. Głosujących 14, za 14. Uchwała została podjęta.
6) powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Zgłoszono następujących kandydatów na członków Komisji Uzdrowiskowej, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji. Nie wyraził zgody na kandydowanie Pan Piotr Knap. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru członków ww. Komisji.
1) Komisja Uzdrowiskowa: – kandydaci w wyniku głosowania otrzymali liczbę głosów:
1) Pan Rajmund Boczar -głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
2) Pani Dorota Świstak -głosujących 14, za 14,
3) Pan Michał Kielar -głosujących 14, za 14,
4) Pan Stanisław Zając -głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2,
5) Pan Marek Bliżycki -głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
W wyniku głosowania w skład Komisji Uzdrowiskowej zostali wybrani Radni ww składzie. Przewodniczący Rady podał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej w wyżej określonym składzie. Głosujących 14, za 14. Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady zarządził 15 minut przerwy w obradach. Prosił Komisje, aby w podczas przerwy przygotowały swoje propozycje kandydatów na Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji zgłoszonych na wniosek Komisji.
8) Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących i na Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór poszczególnych kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego stałych komisji Rady:
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono
i wybrano Pana Bogusława Dmytraka w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono i wybrano Pana Bogdana Ryznara w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono
i wybrano Pana Łukasza Bienia w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy zgłoszono i wybrano Pana Rajmunda Boczara w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono i wybrano Pana Bogdana Ryznara w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zgłoszono i wybrano Pana Stanisława Zająca w wyniku głosowania; głosujących 14, za 8, przeciw 2, wstrzy. się 4,
Pana Marka Bliżyckiego w wyniku głosowania głosujących 14, za 5, przeciw 7, wstrzy. się 2,
nie wybrano na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono i wybrano Pana Marcina Zająca w wyniku głosowania; głosujących 14, za 9, przeciw 4, wstrzy. się 1, ,
Pana Marka Bliżyckiego w wyniku głosowania; głosujących 14, za 5, przeciw 6, wstrzy. się 3,
nie wybrano na Przewodniczącego ww Komisji,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono i wybrano Pana Bogusława Dmytraka w wyniku głosowania; głosujących 14, za 9, wstrzy. się 5,

Na Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, zgłoszono
i wybrano Pana Jerzego Jakubczyka, w wyniku głosowania; głosujących 14, za 9, wstrzy. się 5,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej zgłoszono i wybrano Pana Piotra Knapa,
w wyniku głosowania; głosujących 14, za 11, wstrzy. się 3,

Na Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zgłoszono
i wybrano Pana Rajmunda Boczara w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1,
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej zgłoszono i wybrano Pana Marka Bliżyckiego w wyniku głosowania; głosujących 14, za 13, wstrzy. się 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady wyżej powołanym składzie. Uchwała została jednogłośnie podjęta 14 za.
Po podjęciu uchwały zgłoszono uchybienie dotyczące nieformalnego zgłoszenia kandydata na wiceprzewodniczącego komisji przez radnego nie będącego członkiem komisji. W dyskusji wyjaśniono, że ostatecznie Rada dokonała wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji. Pan Dmytrak odczytał zgłoszonych kandydatów i ostatecznie wybranych kandydatów na Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji, zgłoszonych przez poszczególne Komisje.
9) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Sekretarz poinformowała, że wynagrodzenie Burmistrza zgodnie przepisami musi się składać z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego i te składniki wynagrodzenia ustala Rada Miejska. Propozycja wynagrodzenia została zaproponowana przez Przewodniczącego Rady w tej samej wysokości w jakiej ustalono dla poprzedniego Burmistrza Gminy uchwałą z dnia 30 grudnia 2010r.tj:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 900,00 zł , maksymalnie brutto
2) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 298,00 zł,
3)  dodatek funkcyjny w wysokości 1 760,00 zł , może być do wysokości 1900zł
Ponadto Burmistrzowi Gminy przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości i na zasadach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. To wynagrodzenie poprzedni burmistrz pobierał przez ostatnie 4 lata.
W dyskusji nad projektem uchwały zostały zgłoszone wnioski dotyczące obniżenia poszczególnych składników wynagrodzenia.
Pan Radny Bogdan Ryznar – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił następującą propozycję:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 500,00 zł ,
2) dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie
1 200,00 zł,
3) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500,00 zł,
Ogółem wynagrodzenie wynosi 7.200 zł brutto.
Wniosek uzasadnił tym, że jest po rozmowie ze społeczeństwem i uważa, że należy obniżyć wynagrodzenie przede wszystkim ze względu na brak doświadczenia Pana Burmistrza w pracy samorządowej. Prosił o opinię Radnych w sprawie przedstawionego wniosku.
Radna Pani Dorota Świstak pytała Radnego Pana Ryznara, czy zapoznał się z wysokością wynagrodzenia dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Uważa, że wynagrodzenie Burmistrza nie może być niższe od wynagrodzenia dyrektorów jednostek gminy .
Pan Burmistrz pokreślił, że nie będzie się odnosił do ustalenia wysokości wynagrodzenia, które jest oceną Rady. Natomiast odniósł się do wypowiedzi Pana Ryznara odnośnie stwierdzenia braku doświadczenia Burmistrza w pracy samorządowej. Poinformował, że od 1990r kierował instytucjami administracji specjalnej. Forma kierowania tymi instytucjami jest zbliżona do zarządzania w administracji samorządowej, odpowiadał za majątek i kierował zespołami ludzi liczącymi ponad kilkaset osób. Podkreślił, że jego doświadczenie życiowe i pełnione funkcje są dla niego wizytówką.
Pan Radny Marek Bliżycki odniósł się do wypowiedzi Pana Ryznara i podkreślił, że praca Burmistrza jest pracą zarządzającą majątkiem i zespołem pracowników, natomiast praca radnych jest pracą samorządową. Proponowane przez Pana Ryznara obniżenie wynagrodzenia Burmistrza jest radykalne. Według niego wynagrodzenie Burmistrza powinno być zachowane na tym poziomie jak w projekcie uchwały.
Pan Radny Grzegorz Nieradka zwrócił uwagę na wysokość proponowanego wynagrodzenia, które było ustalone przez Radę za pracę Pana Pernala w II kadencji. Natomiast Pan Pernal zaczynał swoją kadencję od niższej stawki. Uważa, że stopniowo można podnosić stawkę wynagrodzenia Burmistrza, jeżeli będzie należycie spełniał swoją rolę. Popiera wniosek Pana Ryznara i nie może głosować za taką stawką, gdyż nie mógłby spojrzeć mieszkańcom w oczy, w sytuacji gdy mieszkańcy pobierają głodowe emerytury lub pracują na umowach śmieciowych.
Pan Radny Bogdan Ryznar po wypowiedzi Pana Marka Bliżyckiego uważa, że można podyskutować nad zmianą wynagrodzenia. Stwierdza, że jego propozycja jest może drastyczna, ale wypowiedź Pana Grzegorza Nieradki też ma swoje uzasadnienie w przypadku kontaktu z wyborcami. Podkreślił, że za pół roku będzie pierwszy wnioskował o podwyższenie wynagrodzenia, a obecnie proponuje nie utrzymywać najwyższych pułapów, bo mieszkańcy źle będą na to spoglądać.
Pan Radny Bień Łukasz pytał, czy wynagrodzenie Burmistrza ustalamy na całą kadencję, czy można je w czasie kadencji zmienić. Pani Sekretarz wyjaśniła, że w czasie trwania kadencji można dokonywać zmian wynagrodzenia Burmistrza. Prosiła zwrócić uwagę na wysokość wynagrodzenia burmistrzy w sąsiednich gminach oraz proponowała przedyskutować propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia.
Pan Radny Drozd podkreślił, że Rada może podwyższyć lub obniżyć wynagrodzenie Burmistrza i może to zrobić na wniosek zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.
Mieszkaniec Gminy z dezaprobatą odniósł się do wypowiedzi Pani Sekretarz na temat porównywania wynagrodzeń Burmistrzy w sąsiednich gminach. Jako wyborca podkreślił, iż nie można sugerować się wysokością wynagrodzeń okolicznych burmistrzów, ale wysokość wynagrodzenia winna być za wykonywaną pracę.
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zabrał głos na temat wysokości wynagrodzenia proponowanego na poziomie z 2010r., podkreślił, że jako wyborca nie pracowałby za takie pieniądze. Uważa, że należy zachować prestiż Burmistrza na odpowiednim poziomie.
Pan Radny Grzegorz Nieradka stwierdził, że podejmując funkcje radnego nie pytał o wysokość diety, a dojazd z Krakowa też go kosztuje. Uważa, że pracując dla społeczności, to pieniądze nie są najważniejsze. Funkcja Burmistrza jest funkcją zaszczytną.
Pan Zastępca Burmistrza odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Nieradki. Podkreślił, że Burmistrz pełniąc tą funkcję jest dyspozycyjny całą dobę, poświęca swój wolny czas i rodzinę, pieniądze nie są może najważniejsze ale są ważne.
Pan Burmistrz podkreślił, że jest ograniczony szacunkiem do Rady, aby nie wpływać na jej decyzję, poprzez przekazywaną przez siebie informację. Jako kandydat na Burmistrza nie patrzył przez pryzmat pieniędzy, nigdy nie zarzucał poprzedniemu Burmistrzowi wysokich zarobków, nie mówił także, że w gminie ktokolwiek dobrze zarabia. Na spotkaniach podkreślał, że osoba, która chce pełnić funkcję publiczną powinna traktować to jako misję a pieniądze są rzeczą wtórną, przede wszystkim jest ważny pomysł, determinacja i krąg ludzi, z którymi chce się pracować. Prosił popatrzeć na projekt uchwały bardzo racjonalnie, gdyż pełniąc tą funkcję, ponosi się odpowiedzialność materialną, jeżeli zostanie popełniony błąd i będą roszczenia, to odpowiedzialność ponosi Burmistrz. Zwrócił uwagę, że zdecydował się kandydować w wyborach dla dobra społeczności lokalnej, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Zdobyte doświadczenia, procentują wiedzą, która obecnie umożliwia mu podejmowanie działań i zadawanie pytań odnośnie obowiązujących zarządzeń, „dlaczego jest tak, a nie inaczej”. Zadane pytania pobudzają środowiska do myślenia i do działania. Podkreślił iż jest dyspozycyjny całą dobę, decyzje podejmuje szybko. Nawiązując do informacji na temat wysokości wynagrodzeń, niektórych osób, Burmistrz stwierdził, iż mogą zadziwić, jednak nie będzie ingerował w te sprawy, dopóki nie oceni pracy pracowników pod kątem ich zaangażowania w pracę, w twórczość, w odpowiedzialność oraz co mogą zrobić dla społeczności lokalnej. To będą składniki odnoszące się do wysokości wynagradzania. W odniesieniu do stwierdzeń, że Burmistrz powinien pracować za symboliczną złotówkę, to jest uproszczenie, bo przepisy stanowią inaczej. Podkreślił, że posiada pomysł i program, który chce zrealizować. Uważa, że wykonanie programu przynajmniej w 30 % będzie dla nie sukcesem. Jeżeli chodzi o aspekt wynagrodzenia pracowników to jest rozpatrywany projekt, który będzie obejmował cały urząd gminy. Będzie analizowany pod kątem racjonalizacji pracy, natomiast obciążenia pracowników należy rozłożyć tak, aby każdy mógł wykonywać swoje obowiązki efektywnie i żeby nie powstawał stres spowodowany nadmiarem pracy.
Stwierdził, że bez względu na decyzje Rady odnośnie jego wynagrodzenia będzie pracował tak samo, z uwagi na to, że pełnienie funkcji publicznej jest misją, a nie sposobem na życie.
Po wypowiedzi Pana Burmistrza Pan Radny Łukasz Bień przedstawił propozycję wysokości wynagrodzenia, która przedstawia się następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 100,00 zł ,
2) dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie
1 650,00 zł,
3) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500,00 zł.
Pani Dorota Świstak uważa, że należy ustalić proponowaną pensję przez Przewodniczącego Rady, aby nie było dysproporcji do wynagrodzeń innych pracowników. Można obniżyć wynagrodzenie, jeżeli Burmistrz się nie wykaże w swojej pracy.
Pan Bogdan Ryznar stwierdził, że obniżenie wynagrodzenia Burmistrza może się skończyć
w sądzie, a za pół roku będzie nam miło podwyższyć wynagrodzenie.
Pan Radny Rajmund Boczar pytał Pana Ryznara kto jest wnioskodawcą przedstawionej propozycji obniżenia Burmistrzowi wynagrodzenia. Pan Bogdan Ryznar poinformował, że konsultował tą propozycję z Komisją Budżetu i Finansów.
Pan Bogdan Ryznar po przedstawieniu propozycji Pana Bienia, przychylił się do wniosku Pana Bienia.
Przewodniczący Rady pytał, czy są inne wnioski. Wniosków innych nie zgłoszono. Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
Odczytał wniosek Radnych o ustalenie wynagrodzenia dla Pana Burmistrza :
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 100,00 zł ,
2) dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1 650,00 zł,
3) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500,00 zł.
Ogółem wynagrodzenie wynosi 8.250 zł brutto.
Panowie Radni potwierdzili podane wysokości wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnych pod głosowanie za 5 przeciw 7, wstrzy. się 1. Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady odczytał swój projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 7, przeciw 3, wstrz. 3.
10) zmian w uchwale budżetowej na 2014r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Dmytrak prosił o wyjaśnienie proponowanych zmian dla szkół. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 89 967 złotych w tym: kwota 88 430 złotych są to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W wyniku podziału środków Minister Finansów przyznał odpowiednio kwoty 38 458 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich w poszczególnych Szkołach Podstawowych. Kwota 10 000 złotych jest to dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Kwota 39 972 zł jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w świetlicach szkolnych w Szkołach Podstawowych w gminie Iwonicz-Zdrój. Kwoty te równocześnie proponowane są po stronie wydatków w poszczególnych jednostkach. Natomiast kwota 1537 zł to wpłata ubezpieczyciela na rzecz Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu – tzw. Świadczenie od ubezpieczyciela. Zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor proponuje się przeznaczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 13.
Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących gminy omawiano sprawy:
Pan Ceglarz prosił o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników administracji obsługi szkół zgodnie z pismem Zarządu ZNP Odział w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 października 2014r.Prosił o przychylne załatwienie ww sprawy. Zwrócił się do młodych radnych odnośnie zaobserwowanych podziałów, apelował, aby pracowali dla wspólnego dobra bez podziałów. Przekazał Radnym życzenia świąteczne oraz życzenia dobrej i owocnej współpracy na całą kadencję.
Pan Jakubczyk Andrzej Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju, przekazał również życzenia Radnym oraz podzielił się swoim doświadczeniem oraz pracą wykonaną na rzecz Iwonicza-Zdroju przez okres 20 lat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iwoniczu-Zdroju.
Radny Pan Stanisław Drozd, prosił o zorganizowanie pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy w miejscu, gdzie są dokumenty niezbędne do pracy komisji. Pani Sekretarz prosiła Komisje o zgłaszanie wniosków z posiedzeń komisji do wiadomości Burmistrza w celu przygotowania odpowiedzi.
Pan Burmistrz przyjął zgłoszone wnioski do realizacji.
Pan Łukasz Bień pytał o zabezpieczenie usuwiska w rejonie Wojtówka. Odpowiedzi udzielił Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że został wyłoniony wykonawca i ma wykonać zabezpieczenie usuwiska.
Pan Burmistrz poinformował, że część umów na wykonanie zadań inwestycyjnych została zawarta w IV kwartale 2014r i nie wszystkie zadania zostaną w terminie zakończone oraz mogą być naliczone kary umowne. W pierwszej kolejności będą wykonywane zadania, które zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców Gminy oraz zadania priorytetowe m.in. takie jak zahamowanie dużego ubytku wody, który z przedstawionej informacji Dyrektora ZGK wynosi ok 45 %. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że przedstawi Radzie informację o stanie majątkowym i finansowym Gminy.
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju prosił o wykonanie remontu drogi na ul. Szkolnej w Iwoniczu-Zdroju.
6.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.00
Protokołowała: D Borek

Przewodniczący Rady Józef Sowiński