biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Protokół Nr IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Protokół Nr IV/2014

Z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 30 grudnia 2014r. w Sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 9.00.
Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady, powitał Radnych Rady Miejskiej, Pana Witolda Kocaja Burmistrza Gminy, Pana Jacka Rygla Zastępcę Burmistrza, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy oraz mieszkańców Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej,
3. Podejmowanie uchwal w sprawie:
1) zwolnienia od podatku od nieruchomości,
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2015 rok,
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2015r.,
4) uchwały budżetowej na 2015r.,
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– odczytanie opinii stałych komisji Rady,
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022.
4. Bieżące sprawy Gminy, interpretacje, zapytania, wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 projekt uchwały wprowadzono pod obrady w pkt 4), pozostałym punktom zmieniono numerację.
Porządek obrad, po wprowadzonej zmianie został przyjęty w głosowaniu 14 za.

Ad. 2 Przyjęcie protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej,
Protokół nr I z dnia 1 grudnia 2014r. został przyjęty w głosowaniu, glosujących 14, 13 za , wstrzy. się 1.
Protokół nr 2 z dnia 5 grudnia 2014r. został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 3 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zwolnienia od podatku od nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Pan Bogdan Ryznar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował o pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania 14 za, uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2015 rok,
Przewodniczący Rady prosił o opinię Komisji do projektu uchwały. Pan Marcin Zając Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W dyskusji Pan Radny Bogdan Ryznar prosił o podanie informacji na temat pracy
i składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
oraz o podanie ile środków przeznacza się na zadania związane z pomocą terapeutyczną osób uzależnionych, edukacją publiczną, interwencją, profilaktyką uzależnień, a ile środków przeznacza się na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odpowiedzi odnoście pracy i składu osobowego Gminnej Komisji udzieliła Pani Iwona Wójcik-Druciak Dyrektor GOPS. Na drugie pytanie odpowiedział Pan Burmistrz, poinformował, że udzieli odpowiedzi Panu Radnemu na piśmie. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady na wniosek Pana Stanisława Zająca, przyjęty w głosowaniu, 14 za, nie przedstawiał całości programu tylko poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została przyjęta.

3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2015r.,
Przewodniczący Rady prosił o opinię Komisji do projektu uchwały. Pan Marcin Zając Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady na wniosek Pana Stanisława Zająca, przeprowadził głosowanie wniosku w sprawie nie przedstawiania całości programu, w wyniku głosowania 14 za, wniosek został przyjęty. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została przyjęta.

4)zmiany w uchwale budżetowej na 2014r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Skarbnik Gminy złożył wyjaśnienie do projektu uchwały. Otrzymane środki od Ministra Finansów z podziału rezerwy ogólnej w wysokości 30.996zł, proponuje się o tą kwotę zwiększyć plan dochodów i plan wydatków w dziale 75095 pozostała działalność w administracji. Uwag nie zgłaszano. Uchwalę podjęto w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

1) uchwały budżetowej na 2015r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej na 2015r.
Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, z dnia 8 grudnia 2014r. odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2015r. , które stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej – odczytali pozytywne opinie
do projektu uchwały budżetowej na 2015r. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów do pozytywnej opinii do projektu uchwały budżetowej zgłosił dwa słabe punkty omawiane na posiedzeniu komisji dotyczące – Po pierwsze obawy
nie zachowania terminu inwestycji rewitalizacji uzdrowiska, co pociągnie za sobą
nie złożenie w terminie wniosku o dofinansowanie unijne i nie otrzymanie tego dofinansowania. – Po drugie obawy co do wpływu dochodów ze sprzedaży majątku Gminy, których brak, może spowodować problem w wykonaniu dochodów
i wydatków. Mamy nadzieję, że Gmina uzyska protokoły odbioru tej inwestycji
i nie będzie problemu z jej zakończeniem oraz uzyskaniem dofinansowania
ze środków unijnych.
Pan Burmistrz wysłuchał przedstawionych obaw przez Radnego Pana Ryznara. Poinformował, że ma zapewnienie od prezesa firmy wykonującej inwestycję rewitalizacji centrum uzdrowiska oraz od czterech inspektorów nadzoru,
że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i jest 7% wzrost wykonanych prac. Podkreślił, że zrobimy wszystko, aby nie było problemów w tym zakresie. Jeżeli chodzi o sprzedaż majątku to jest zainteresowanie podmiotów sanatoryjnych zakupem nieruchomości, co może przynieść określony dochód dla Gminy. Pan Burmistrz przedstawił wniesione autopoprawki zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej tj.: zapis w § 8 został wykreślony. W planie wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000 zł i tą samą kwotę zwiększono plan wydatków w dziale działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego, pozostałe usługi). Pan Burmistrz wyjaśnił,
że ta kwota zabezpiecza wykonanie zmiany MPZP w obszarze szpitala Excelsior
w celu wykonania rozbudowy szpitala.
W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej udział wzięli :
Pan Bogusław Dmytrak omówił nieruchomości przewidziane do sprzedaży tj. grunty położone w Iwoniczu, w Iwoniczu-Zdroju oraz analizował wartości szacunkowe tych nieruchomości. Podkreślił, że są to składniki, które jeżeli zostaną zrealizowane,
to pokryją wydatki w budżecie w 2015r. Stwierdził, że poza wymienionymi inwestycjami w budżecie Gminy nic więcej w tym roku nie zostanie wykonane. Zwrócił uwagę, że zadania w zakresie sportu oraz oświaty są niedoszacowane.
W oświacie niedoszacowanie wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi ok 300 000 zł, które trzeba będzie zabezpieczyć do końca stycznia. Ponadto ma nadzieję,
że terminy wykonania rewitalizacji zostaną zachowane i nie utracimy środków na ten cel. Podkreślił, że za tym budżetem musimy głosować, mimo, że jego wykonanie będzie trudne.. Pytał o kwestię upoważnienia Burmistrza określonego w projekcie uchwały budżetowej dotyczącego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 mln zł. Ponadto wnioskował o przeznaczenie środków określonych w dziale 921 modernizacja
i przebudowa domu ludowego w Iwoniczu, aby te środki przeznaczyć na aktualizację dokumentacji w celu wykonania zaplanowanych inwestycji.
Pan Skarbnik wyjaśnił upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 2 mln zł, które jest określone w celu utrzymania płynności finansowej w razie wystąpienia potrzeby zapłaty rachunków w I kwartale 2015r.
Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Pana Dmytraka odnośnie trudnego budżetu do wykonania w 2015 roku. Stwierdził, że ma pełną świadomość trudności
w realizacji tego budżetu, ale ma nadzieję, że zadania w zakresie sportu i oświaty zostaną wykonane. Pan Skarbnik poinformował w sprawie wydatków w oświacie
i zmniejszonej subwencji oświatowej. Podkreślił, że nie będzie takiej sytuacji,
aby szkoły i przedszkola nie miały środków na bieżące funkcjonowanie.
Pan Radny Stanisław Zając pytał, czy jest szansa obniżenia opłaty dla mieszkańców za odpady komunalne. Ponadto proponował zorganizować akcje ekologiczne
w szkołach w zakresie ochrony środowiska, spalania w piecach odpadów komunalnych, co ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza.
Pan Burmistrz poinformował, że udało się podpisać korzystniejszą umowę za wywóz odpadów komunalnych, będziemy zastanawiać się jak zagospodarować zaoszczędzone środki, aby przełożyły się na mieszkańca, postaramy się przeprowadzić również akcje ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Pan Marcin Zając pytał, czy będzie możliwość wygospodarowania środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi dla szkolnych klubów sportowych. Pan Burmistrz poinformował, że będą analizować podział środków z tego programu na te zadania. Pan Skarbnik przedstawił podział środków ze sprzedaży napojów alkoholowych.
Pani Dorota Świstak proponowała zmniejszyć kwotę wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan Stanisław Drozd przypomniał o budowie chodnika w Lubatówce prosił,
aby ta inwestycja była kontynuowana. Przypomniał także o projekcie modernizacji domu ludowego w Lubatówce, który czeka na realizację oraz prosił o dokończenie budowy placu zabaw. Odnośnie zadań w zakresie sportu proponował zorganizować spotkanie z prezesami Klubów Sportowych w celu przedyskutowania zadań
do realizacji w 2015r. Ponadto prosił o modernizację przystanków na terenie Gminy. Pan Radny Boczar i Pan Radny Bogdan Ryznar zwrócili uwagę na wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi Panu Drozdowi w sprawie budowy chodnika, uważa, że w pierwszej kolejności należy wykonać chodnik w Lubatowej. Odnośnie placu zabaw prace rozpocznie się w I półroczu 2015r. Odnośnie modernizacji przystanków autobusowych Pan Skarbnik poinformował, że na modernizację przystanków są środki w wysokości 36 000 zł z opłat przewoźników za korzystanie
z przystanków autobusowych na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które przybył Ks. Proboszcz z Iwonicza-Zdroju. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

W dalszej części dyskusji nad uchwałą budżetową omówiono następujące sprawy:
Pan Dmytrak wycofał wniosek w sprawie przeznaczenia środków określonych
w dziale 921 na aktualizację dokumentacji w celu wykonania zaplanowanych inwestycji.
Wyjaśnienia ww sprawie udzielił Pan Skarbnik Gminy.
Pan Zając Stanisław prosił o kompleksowe podejście do remontu przystanków
w całej Gminie. Pytał o podpisanie kontraktów w naszej Gminie przez naszych lekarzy.
Pan Burmistrz w odpowiedzi na pytania poinformował, że wymiana wiat przystankowych zostanie wykonana kompleksowo w całej Gminie. Odnośnie świadczonych usług lekarskich, poinformował, że w Iwoniczu Zdroju nie ma obaw
co do świadczenia tych usług. Natomiast w Lubatowej usługi lecznicze świadczy spółka partnerska lekarzy i na chwilę obecną nie ma informacji o problemach funkcjonowania ośrodka, ale zasięgnie informacji i udzieli odpowiedzi. Ponadto poinformował, że na remont ośrodka zdrowia w Lubatowej wydatkowano kwotę
w wysokości 135 800 zł. Inwestycję zakończono w bieżącym roku. Obecny standard ośrodka daje możliwość renegocjacji umowy dzierżawy tego obiektu przez lekarzy świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej.
Pan Piotr Komornicki podziękował za zaproponowane środki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreślił, że zmiana planu jest dla Uzdrowiska bardzo ważną sprawą, która umożliwi wykonanie rozbudowy szpitala. Przygotowany projekt przewiduje dobudowanie jednego skrzydła o dodatkowe 70 łóżek oraz będzie można wykonać modernizację w pozostałych pomieszczeniach. Od czasu uchwalenia obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Iwonicza-Zdroju zmieniły się przepisy prawa budowlanego i stąd wynikła konieczność dokonania zmiany planu.
Środki na rozbudowę mamy przygotowane. Prosił o uchwalenie środków na zmianę planu w uchwale budżetowej na 2015r.
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju pytał o pozycje w budżecie gminy dot. gospodarki mieszkaniowej na utrzymanie mieszkań jest kwota 800 000 zł, – jakie mieszkania
z tych środków są utrzymywane. Następnie na stadion Iwoniczu jest kwota 27 000 zł, którą proponował przeznaczyć dla klubu „Iwonka Iwonicz” na rozgrywki, aby mogli przejść do w wyższej klasy. Prosił o wyjaśnienie, czy pracownicy Urzędu Gminy
i innych jednostek organizacyjnych gminy jako członkowie komisji pobierają wynagrodzenie. Proponował planować realne środki na realizację zadań, a nie zakładać prognozy na odlegle lata.
Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia w sprawie obowiązku opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na określone lata zgodnie z ustawa o finansach publicznych, zabezpieczenia środków w dziale gospodarka mieszkaniowa na wydatki związane z utrzymaniem obiektów gminnych oraz wyjaśnił realizację zaplanowanych zadań z funduszu sołeckiego, na cele uchwalone przez mieszkańców sołectwa. Natomiast Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,
że pracownicy zatrudnieni w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że Rada zgodnie z przepisami ustawy, określa zasady wynagradzania Gminnej Komisji.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały budżetowej na 2015r.
pod głosowanie w wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu 14 za.
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój
na lata 2015-2022.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący stałych Komisji Rady odczytali pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Skarbnik Gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały. Nr opinii Uchwała IX/28/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. opublikowana
w biuletynie informacji publicznej. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14 za 14, uchwała została podjęta.

1. Bieżące sprawy Gminy, interpretacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Gminy zgłoszono następujące sprawy:
Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zgłosił sprawę dot. wykonania bezpiecznej bieżni
dla dzieci przy szkole w Iwoniczu-Zdroju. Zwrócił uwagę na brak formalnoprawnych umocowań funkcjonowania klubu „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju oraz odniósł się
do finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Pan Marcin Zając przedstawił sprawę działalności i nowych wyborów zarządu klubu Górnik w Iwoniczu-Zdroju, które zostaną przeprowadzone w I połowie przyszłego roku oraz przekazał osiągnięcia sportowe zawodników Klubu Sportowego „Górnik”
w Iwoniczu- Zdroju.
Pan Burmistrz odniósł się do przedstawionych spraw i poinformował, że zajmie się sprawą bieżni porozmawia w tej sprawie z dyrektorem szkoły, odnośnie klubów sportowych zorganizuje spotkanie z prezesami klubów w celu omówienia działalności statutowej poszczególnych klubów.
Pan Grzegorz Nieradka pytał o przygotowanie Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej do utrzymania dróg w zimie.
Pan Burmistrz przedstawił sposób monitorowania w celu prawidłowego utrzymania dróg
w okresie zimy.
Pan Stanisław Drozd zgłosił uszkodzenie na drodze Kaniówka oraz prosił
o zamieszczenie w internecie harmonogramu wywozu śmieci w 2015r.
Pan Radny Bogdan Ryznar pytał, czy ustawa zezwala na przeznaczenie zaoszczędzonych środków z wywozu nieczystości stałych na inny cel. Pan Skarbnik poinformował, że ww środki można przeznaczyć tylko na katalog zadań określonych w ustawie.
Pan Bień przedstawił następujące sprawy, proponował:
-uhonorować zawodników sportowych gminy Iwonicz-Zdrój, którzy osiągają dobre wyniki
i promują naszą gminę,
– ustalić, aby mieszkańcy wystawiali worki ze śmieciami przed odbiorem,
– kontynuować utylizację eternitu,
– wykonać docelowe zabezpieczenie usuwiska na Wojtówce.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi ww sprawach poinformował, o zabezpieczonych środkach na utylizację eternitu oraz o zabezpieczeniu usuwiska.
Pan Radny Bogusław Dmytrak pytał o docelową lokalizację placu zabaw w Iwoniczu, czy będzie możliwość usytuowania tego placu na terenie parku w Iwoniczu.
Pan Stanisław Zając prosił o zorganizowanie spotkania z prezesami stowarzyszeń działających na terenie Gminy, które prowadzą działalność w zakresie wspierania kultury
i dziedzictwa narodowego.
Na tym obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zakończono.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady IV sesji o godz. 13.00.
Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady
Józef Sowiński