biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr V/2015 z dnia 16 stycznia 2015r.

Protokół Nr V/2015 z dnia 16 stycznia 2015r.

Protokół Nr V/2015

Z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 16 stycznia 2015r. w Sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 13.00.
Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady, powitał Radnych Rady Miejskiej Pana Witolda Kocaja Burmistrza Gminy, Pana Jacka Rygla Zastępcę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy oraz mieszkańców Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
4) zaopiniowania projektu uchwały Semiku Województwa Podkarpackiego.
4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek dot. wykreślania z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. dotyczy przeniesienia środków
z remontu drogi Turkówka na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Iwoniczu-Zdroju – Pan Burmistrz zaproponował inne rozwiązanie nabycia ww samochodu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wycofanie projektu uchwały
z porządku obrad pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 13, za 10, wstrz. się 3 wniosek został przyjęty.
Porządek obrad po zmianie został przyjęty w głosowaniu 13 za.
Ad. 2
Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Przedstawiona informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
oraz informacja,o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww. okresie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Burmistrz omówił zarządzanie dotyczące wprowadzenia zmiany w organizacji funkcjonowania Urzędu Gminy, oraz zarządzenie w sprawie Regulaminu zamówień publicznych.
Ad. 3 Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy sprzedaży działki o pow. 745 m2 położonej w Lubatowej. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Pan Turek Józef sołtys sołectwa Lubatowa poinformował o pozytywnej opinii zebrania wiejskiego w sprawie sprzedaży
ww działki. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała, została podjęta jednogłośnie 13 za.
2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz wyjaśnił,
że dzierżawca nie zalega w opłatach za dzierżawę nieruchomości, (działka o pow. 44m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju). Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.
3) zaopiniowania projektu uchwały Semiku Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.
Pan Rany Bogdan Ryznar poinformował, że sprawa projektu uchwały jest inicjatywą mieszkańców Gminy Dukla. Stowarzyszenia Ekologiczne wystąpiły do Sejmiku Województwa o powiększenie „Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego” aby w ten sposób zapobiec budowie wiatraków. W dyskusji udział wzięli Pani Lenart Danuta podziękowała za przyjęcie do procedowania projektu uchwały w imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego Równe. Pan Jakubczyk Andrzej mieszkaniec Iwonicza-Zdroju pytał, czy nie będzie w przyszłości ograniczeń w rozwoju gminy
w związku z podejmowaną uchwalą. Pan Burmistrz wyjaśnił, że sprawa dotyczy Gminy Dukla, chodzi o budowę wiatraków w miejscowości Równe w odległości 390 m od budynków mieszkalnych w Lubatówce. Przekazano informację o niskich dochodach dla gminy z podatku od nieruchomości od jednego wiatraka w odniesieniu do zagrożeń i negatywnych skutków społecznych farm wiatrowych.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała, została podjęta jednogłośnie 13 za.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących Gminy omówiono następujące sprawy:
– wyposażenia OSP Iwonicz-Zdrój w samochód strażacki, szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Burmistrz Gminy, poinformował, że podjął starania w celu nabycia samochodu bez większych obciążeń finansowych dla Gminy, dlatego zaproponował wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeniesienia środków z inwestycji remont drogi Turkówka, która jest bardzo ważną inwestycją
dla mieszkańców Turkowki.
Przewodniczący Rady przedstawił prośbę mieszkańców Lubatowa o remont drogi Gminnej Rola Dolna oraz o zamontowanie bariery ochronnej od strony rzeki.
Pan Radny Zając Stanisław proponował kompleksowo dokonać oględzin takich miejsc na terenie gminy w celu zakwalifikowania pilnych spraw do wykonania.
Pan Burmistrz i Z-ca Burmistrza poinformowali, że sprawa remontu ww drogi jest
w toku realizacji, na etapie kosztorysowania, ponadto Pan Burmistrz przekazał,
że osobiście dokona wizji lokalnej tej drogi.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał skargę Pana, który przebywa
w Sanatorium w Iwoniczu-Zdroju w sprawie oblodzonych chodników. Pan Burmistrz poinformował, że podjął działania w zakresie prawidłowego utrzymania chodników przez ZGK, a na pismo skarżącemu udzielił odpowiedzi. Ponadto poinformował,
o podjętych działaniach w celu udostępnienia parkingu dla mieszkańców gminy
i dla osób przyjezdnych.
Pan Ceglarz mieszkaniec Gminy proponował ustawić pojemniki z piaskiem
do posypywania oblodzonych dróg. Podziękował za remont drogi „Drabówka”
oraz prosił o docelowe wykonanie usuwiska w rejonie Wojtówka. Poruszył sprawę oświetlenia ulicznego do późnych godzin nocnych.
Pan Radny Drozd zgłosił sprawę wykupu drogi w Lubatówce. Pan Burmistrz poinformował, że zna tą sprawę i będzie się starał ją załatwić.
Pan Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź Wojewody Podkarpackiego na pismo złożone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przez Prezesa Oddziału Zarządu ZNP dotyczące uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Gminy poprzedniej kadencji. Pan Ceglarz Andrzej Prezes Zarządu ZNP oddział w Iwoniczu-Zdroju zaproszony na sesję, przedstawił stanowisko Zarządu ZNP dot. rozpatrzenia skargi na działalność poprzedniego Burmistrza w zakresie nie zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek Zarządu ZNP w Iwoniczu-Zdroju. Odczytał uchwalę i uzasadnienie do uchwały. Podkreślił, że Rada przy rozpatrywaniu skargi, winna była wziąć pod uwagę kwestię nieprzestrzegania obowiązujących terminów udzielenia informacji publicznej przez Burmistrza. Dlatego ma żal do Komisji Rewizyjnej i do Rady Miejskiej
za rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy jako skargi niezasadnej.
Pan Ceglarz podziękował Przewodniczącemu Rady za umożliwienie przedstawienia stanowiska Zarządu ZNP w powyższej sprawie.
Pan Burmistrz Gminy prosił Pana Ceglarza o zakończenie tej sprawy i o rozpoczęcie budowania nowych relacji w życzliwej atmosferze i dobrej współpracy.
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Związku Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” w sprawie objęcia terenu sanatorium zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Iwonicz-Zdrój. Pan Burmistrz poinformował o zmianach planu, które są w toku realizacji
i obejmują teren szpitala „Excelsior” i SU”Górnik”, oraz teren firmy Plusk.
Pan Burmistrz podkreślił, że nie można ograniczać rozwoju instytucjom, które chcą wykonać działania inwestycyjne w celu rozwoju działalności i wzrostu zatrudniania.
W powyższej sprawie głos zabrała zaproszona na sesję Pani Bogusława Michalak-Trybus Dyrektor Sanatorium Piast w Iwoniczu-Zdroju. Poinformowała, że w miesiącu wrześniu 2014r. złożyła wniosek o sporządzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Iwonicza-Zdroju na obszarze obejmującym teren działki, na której położony jest budynek Sanatorium Piast.
W celu stworzenia możliwości rozbudowy ww budynku poprzez wykonanie nadbudowy do wysokości 23m, wymiany dachu oraz budowę garaży podziemnych. Otrzymała odpowiedź w październiku, że wniosek SU Piast zostanie rozpatrzony.
W dniu 3 listopada ponowiła prośbę o rozpatrzenie złożonego wniosku. Poinformowała, że Sanatorium Piast funkcjonuje od 1967 r. jest podmiotem, który płaci podatki, nie zalega w płatnościach na rzecz gminy. Przedstawiła wykonane zadania w modernizacji budynku oraz poinformowała o zakupie samochodu dla osób niepełnosprawnych.
Zwróciła uwagę, że na sesji w dniu 4 listopada 2014r. została podjęta uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP Iwonicza-Zdroju, ale obszar zmian nie uwzględniał działki Sanatorium pomimo, że teren objęty zmianą
jest położony w pobliżu nieruchomości SU Piast. Traktuje tą sprawę jako nierówne traktowanie podmiotów sanatoryjnych. Do dnia dzisiejszego nie został wprowadzony projekt uchwały wnioskowanej zmiany. Inwestycja, którą chce przeprowadzić
ma zwiększyć ilość miejsc zakwaterowania, również stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Zatrudnia 80% pracowników z Gminy chce dostosować budynek
do obowiązujących wymogów, starać się o środki z zewnątrz. Budynek wymaga wymiany dachu, bo przecieka i w przypadku braku pozytywnej opinii
w przedmiotowej sprawie będzie zmuszona ograniczyć działalność i zatrudnienie.
A sprawę oddać do prowadzenia kancelarii prawnej. Uważa, że cząstkowe zmiany planu absorbują dodatkowe koszty. Dlatego wnosi o ponowne skonsolidowanie zmiany planu trzech podmiotów, które wystąpiły z wnioskami w przedmiotowej sprawie oraz o zabezpieczenie środków na ten cel i o pozytywne rozpatrzenie sprawy.
Pani Lenart Danuta inspektor Urzędu Gminy przedstawiła procedurę zmian cząstkowych MPZP, która jest prowadzona od lipca 2014r., na wniosek dwóch podmiotów w zakresie podniesienia kondygnacji budynków. Wyjaśniła, że zmiana planu uchwalona w listopadzie 2014r. była kontynuacją procedury na wniosek z lipca 2014r. Wspomniała o błędach w zapisie MPZP z 2006 roku, które dotyczą braku zgody na odlesienie terenu objętego zmianą planu. Obecnie Wojewoda prowadzi kontrolę ww zakresie i w konsekwencji może uchylić cały plan.
Pan Dmytrak poinformował, że ww sprawie informował Radę w listopadzie 2014r. Uważa, że należało środki w budżecie Gminy zabezpieczyć dla trzech podmiotów, które wystąpiły z wnioskami o zmianę planu. Aby zapobiec takim sytuacjom
w przyszłości, proponuje ustalić priorytety dla rozwoju gminy. Pytał o wysokość kosztów na zmianę planu, bo warto miejsca pracy zatrzymać dla mieszkańców Gminy. Pan Skarbnik poinformował, że procedura zmiany planu opracowania dokumentów planistycznych jest procesem długotrwałym, a następną sprawą będzie kwestia zabezpieczenia środków w budżecie Gminy. Pani Dyrektor Michalak-Trybus zwróciła uwagę, jaki był sens poprawiania zmiany planu i wydatkowania pieniędzy
w sytuacji kiedy nie wiemy, czy ten plan nie zostanie uchylony przez Wojewodę.
Pani Lenart poinformowała, że plan Iwonicza-Zdroju powinniśmy dostosować
do obowiązujących przepisów, ale nie ma sensu tych dwóch zmian wycofywać, zorientuje się w kosztach doprojektowania tej zmiany i w przyszłym tygodniu przedstawi informację Panu Burmistrzowi.
Pan Burmistrz proponuje przygotować projekt uchwały intencyjnej wraz
z załącznikami i zapoznać się z kosztami finansowymi w tym zakresie.
Pani Michalak –Trybus poinformowała, że plan nie jest zgodny z ustawą uzdrowiskową.
Proponuje zabezpieczyć środki na zmianę całego planu miasta Iwonicza-Zdroju
i przekazać informację w tym zakresie do wszystkich podmiotów. Zaproponowała, aby na posiedzenia Komisji zapraszać Dyrektorów Sanatoriów w celu przedstawienia spraw w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Pan Stanisław Zając proponował zorganizować pomoc podmiotom przy poszukiwaniu różnych źródeł dofinansowania oraz przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Pan Burmistrz proponuje zastanowić się nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującą miast Iwonicz-Zdrój oraz dokonać przesunięć finansowych na ten cel. Zorganizować spotkanie z podmiotami w celu omówienia priorytetów i głównych kierunków istotnych do rozwoju całego Uzdrowiska. Ponadto poinformował, że zorganizuje spotkanie ze specjalistą
od pozyskiwania środków z zewnątrz.
Pan Kuliga prosił o rozwiązanie problemu związanego z przejściem dzieci do szkoły na drodze powiatowej od ul. Zadwór, jest bardzo niebezpiecznie rano w okresie dużego natężenia ruchu drogowego.
Pan Burmistrz poinformował, że wystosował prośbę do Powiatu o wybudowanie chodnika w tym rejonie, przy minimalnym wkładzie Gminy.
Mieszkaniec Iwonicza prosił o rozważenie możliwości ustawienia fotoradaru
|na krzyżówce w Iwoniczu w celu ograniczenia prędkości jazdy samochodów. Proponował ustalić priorytety co w danej miejscowości będzie wykonywane w danym roku, ponadto prosił o zamieszczanie na stronie internetowej na bieżąco protokołów
z sesji.
Pan Burmistrz udzielił informacji, że Główna Dyrekcja Dróg i Autostrad informuje,
że będzie przebudowywana droga 28. Wykonanie jakichkolwiek urządzeń w celu bezpieczeństwa ruchu na drodze może ulec uszkodzeniu przez prowadzoną przebudowę.
Pan Ceglarz prosił o dokonanie zmiany regulaminów wynagradzania nauczycieli. Prosił Komisję Oświaty, aby się zastanowić nad zmianą wskaźników wynagradzania, aby nie trzeba było co roku płacić wyrównania do wynagrodzeń nauczycieli.
Przewodniczący Rady prosił Przewodniczących Komisji o opracowanie planów pracy Komisji oraz o zastanowienie się nad wyborem tematyki szkoleń.

3. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.40.
Protokołowała D Borek Przewodniczący Rady
Józef Sowiński