Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr VI.23.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm. ) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.