Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Uchwała Nr VI.22.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź.zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.