biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

Uchwała Nr VI.21.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju, w § 4 ust. 2 dodaje się punkty: e, f, g, i h w brzmieniu: "e) prowadzi postępowanie w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz wydaje w tych sprawach decyzje,

f) prowadzi postępowanie w sprawach dodatków energetycznych oraz wydaje w tych sprawach decyzje,

g) prowadzi sprawy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

h) prowadzi postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.