biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 018.0.2015

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Z dnia 26 lutego 2015 r.

.w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku .

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

 

§1. Przyznaję dotację :

 1) W kwocie 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł), dla Ludowego Klubu Sportowego „Iwonka” Iwonicz  na realizacje zadania „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

 2) W kwocie 18 000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy zł), dla Ludowego Klubu Sportowego „Lubatowa” na realizacje zadania „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”

3) W kwocie 18 000,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy zł), dla Ludowego Klubu Sportowego „Lubatówka” na realizacje zadania „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

§2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku .

§3. Warunkiem przekazania dotacji  jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-zdrój , a klubem sportowym tj. podmiotem , któremu przyznano dotację

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ………

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Z dnia ……

 

 

Wykaz podmiotów wybranych do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku wraz z kwotami przyznanych dotacji.

 

 

Zadanie  Nr 1

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”

Ludowy Klub Sportowy „IWONKA IWONICZ” w Iwoniczu -26 000,00zł ( słownie : dwadzieścia sześć tysięcy zł)

 

Zadanie  Nr 2

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”

Ludowy Klub Sportowy „LUBATOWA” w Lubatowej -18 000,00zł ( słownie : osiemnaście tysięcy zł)

 

Zadanie  Nr 3

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”

Ludowy Klub Sportowy „Lubatówka” w Lubatówce -18 000,00zł ( słownie : osiemnaście tysięcy zł)