Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 006.K.2015
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy

Na podstawie art. 1042 § 2 , art. 1043 § 1, art. 135 § 1  Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. z 2014 r.poz.1502) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 16/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 16 listopada 2012 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 017.K.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany Regulaminu pracy, wprowadzam następujące zmiany:
1) § 41 otrzymuje brzmienie "1. Wprowadza się system równoważnego czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w przyjętym 1 –  miesięcznym okresie rozliczeniwym w 5- dniowym tygodniu pracy, w następujący sposób:
1) poniedziałek – od godz. 7.00 do godz. 17.00
2) wtorek – czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
3) piątek – od godz. 7.00 do godz. 13.00
2. Pracownicy pomocniczy i obsługi wykonują pracę w godzinach od 12.00 do 20.00.
3. Na wniosek pracownika może być ustalony indywidualny czas pracy."
2) § 43 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się następujące godziny otwarcia Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w tym Biura Obsługi Mieszkańców oraz Urzędu Stanu Cywilnego:
1) Poniedziałek – od godz. 7.00 do godz.17.00
2) Wtorek – Czwartek – od godz. 7.00 do godz. 15.00
3) Piątek – od godz. 7.00 do godz.13.00
2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracowników i obowiązuję od dnia 16 marca 2015 r.