Strona głównabiuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Konkurs na stanowisko  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju  

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.)

Ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej

w  Iwoniczu-Zdroju

I. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju – pełny etat

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

– kierowanie działalnością ZGK w Iwoniczu- Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym ze Statutem ,

– reprezentowanie ZGK w Iwoniczu-Zdroju,

– zarządzanie finansami ZGK oraz powierzonym mieniem,

– wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w ZGK w Iwoniczu-Zdroju,

– kierowanie bieżącą działalnością ZGK w Iwonicz-Zdroju,

IV. Wymagania stawiane kandydatom :

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

3.  co najmniej 3 – letni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku,

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

7.  posiada nieposzlakowaną opinię .

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość aktualnych przepisów ustawy o finansach publicznych , zamówieniach publicznych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie  gospodarki komunalnej,
a także przepisów ustawy o odpadach i ochronie środowiska,

2. umiejętność kierowania zespołem,  

3. samodzielność, komunikatywność, kreatywność.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w wykonywana w siedzibie Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju ul. Zdrojowa 122. Praca polegająca za zarządzaniu gospodarką komunalną w Gminie Iwonicz-Zdrój, w szczególności na utrzymaniu czystości i zieleni, gospodarce wodno-kanalizacyjnej itp.

VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko,

2. życiorys wraz z opisem pracy zawodowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kopie innych dokumentów lub zaświadczeń, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,

4. oświadczenie, że kandydat:

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyśle przestępstwo skarbowe,

–  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko i archiwizację dokumentów konkursowych,

7. dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji,

8. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu wynosił  mniej niż 6%.

Wszystkie  oświadczenia, list motywacyjny, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 VII. Składanie ofert

1. Ofert należy składać w  kopertach  zamkniętych  z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju”

w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

2. Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej  ofertę.

3. Termin składania ofert upływa 15.04.2015 r. do godz. 13.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

VIII. Informacje organizacyjne:

1. Informacji o konkursie udziela Pani Beata Siekańska nr tel. 13 43 502-12 w. 140 , Urząd Gminy Al. Słoneczna 28 w Iwoniczu-Zdroju nr pokoju 201.

2. Rozpatrzenie ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonana zostanie przez komisję konkursową w terminie 7 dni po upływie terminu do składania ofert,

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowaniu drogą mailową lub telefonicznie.

4. Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową będzie zawarta na czas określony – 6 miesięczny z możliwością  dalszego przedłużenia.

5. Informacja o wynikach wyboru zostanie  upowszechniona na stronie  BIP  Gminy Iwonicz-Zdrój   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

6. Burmistrz ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.