biuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Lubatowa

Konkurs na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Lubatowa

Konkurs na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Lubatowa

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 )

Ogłasza konkurs na stanowisko referenta

w Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 36-440 Iwonicz-Zdrój

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Referent w Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej  – ½ etatu

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

– obecność w świetlicy, zgodnie z ustalonym w umowie o pracę czasie pracy oraz w ustalonych godzinach pracy,

– opracowanie i odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu organizacji i zasad korzystania ze świetlicy,

–  dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy, estetykę pomieszczeń oraz wyposażenie świetlicy,

–  organizacja zajęć osób przebywających w świetlicy ze szczególnym uwzględnieniem przerw w nauce w  szkołach  podczas ferii zimowych i letnich,

– prowadzenie bieżącej dokumentacji świetlicy, w tym harmonogramu zajęć uwzględniającego działania zaplanowane do  realizacji na dany dzień i miesiąc,

– prowadzenie dziennika zajęć zawierającego co najmniej liczbę osób, które w danym dniu uczestniczą w zajęciach oraz rodzaj tych zajęć,

– systematyczny kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcami  szkolnymi dzieci oraz innymi instytucjami zajmującymi  się opieką i wychowaniem oraz edukacją dzieci  i młodzieży,

– działalność informacyjna o funkcjonowaniu świetlicy wśród dzieci z uwzględnianiem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

IV. Wymagania stawiane kandydatom :

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie średnie oraz udokumentowany przynajmniej co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi, uprawnienia opiekuna i wychowawcy kolonijnego lub kierownika wycieczek i kolonii lub inne związane z przygotowaniem pedagogicznym,

3. znajomość  przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

4. nie jest i nie była  pozbawiona  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niej ograniczona ani zawieszona,

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8.  posiada nieposzlakowaną opinię.

Wymagania dodatkowe:

1. kreatywność,

2. kultura osobista,

3. samodzielność, komunikatywność, sumienność

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Świetlicy w Lubatowej. Praca polegająca  na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki oraz zorganizowaniu czasu wolnego  w okresie ich pobytu
w Świetlicy. Praca wymaga także organizacji  czasu dla dzieci i młodzieży na  świeżym powietrzu, wyjścia na wycieczki itp.

VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko,

2. życiorys wraz z opisem pracy zawodowej i  kopiami dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz  kopie innych dokumentów lub zaświadczeń, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu ofert,

4. oświadczenie, że kandydat:

–  nie jest i nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego ograniczona ani zawieszona,

–  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyśle przestępstwo skarbowe,

–  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko i archiwizację dokumentów konkursowych,

6. dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji,

7. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu wynosił  mniej niż 6%.

Wszystkie  oświadczenia, list motywacyjny, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 VII. Składanie ofert

1. Ofert należy składać w  kopertach  zamkniętych  z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko referenta w Świetlicy  dla dzieci i młodzieży w Lubatowej”

w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  Al. Słoneczna 28,  38-440 Iwonicz-Zdrój

2. Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej  ofertę.

3. Termin składania ofert upływa 20.03.2015 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

VIII. Informacje organizacyjne:

1. Informacji o konkursie udziela Pani Beata Siekańska nr tel. 13 43 502-12 w. 140 , Urząd Gminy Al. Słoneczna 28 w Iwoniczu-Zdroju nr pokoju 201.

2. Rozpatrzenie ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami dokonana zostanie przez komisję konkursową w terminie 5 dni po upływie terminu do składania ofert.

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowaniu drogą mailową lub telefonicznie.

4. Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym przez komisję konkursową będzie zawarta na czas określony – 3 miesięczny z możliwością  dalszego przedłużenia.

5. Informacja o wynikach wyboru zostanie  upowszechniona na stronie  BIP  Gminy Iwonicz-Zdrój   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

6. Burmistrz ma prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.