biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 024.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 Statutu Sołectwa Lubatowa uchwalonego Uchwałą Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r.,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r. powołuję Obwodową Komisję Wyborczą z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatowej w następującym składzie osobowym:

1. Sabina Teresa Cichoń

2. Halina Stanisz

3. Aneta Agnieszka Turek

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.