Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr VI/2015 z dnia 13 lutego 2015r.

Protokół nr VI/2015 z dnia 13 lutego 2015r.

Protokół nr VI/2015

 

z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła
się w dniu 13 lutego 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołów nr III, nr IV, nr V z sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,

2)    upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego,

3)    upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

4)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

5)    zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.,

6)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022,

7)    uchwalenia zmiany nr 1 MPZP „Iwonicz-Zdrój”.

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu – 13 głosów za.

Ad. 2

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacja o wydanych zarządzeniach burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Przyjęcie protokołów nr III, nr IV, nr V z sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:

 1. Protokół nr III/2014 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12. Uwagi zgłoszone przez radnego Bogdana Ryznara zostały wprowadzone do protokołu.
 2. Protokół nr IV/2014 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.
 3. Protokół nr V/2014 został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

 

Ad. 4

Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Jerzy Jakubczyk – przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Radny Rajmund Boczar pytał, czy zmiana statutu pociągnie za sobą dodatkowe zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Burmistrz poinformował, że nie przewiduje się dodatkowego zatrudnienia w celu prowadzenia ww. spraw, określonych w zmienionym statucie GOPS.

Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w powyższej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – 12 głosów za.

 1. W sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku energetycznego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowej, Jerzy Jakubczyk, odczytał pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w tej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – 12 głosów za.

 1. W sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Jerzy Jakubczyk – przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w powyższej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – 12 głosów za.

 1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż działki o pow. 0.28 ha położonej w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój. Sprzedaż działki nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu cywilnego. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Łukasz Bień, odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w tej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – 12 głosów za.

 

 1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Bogdan Ryznar, poinformował, że komisja nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie ze względu na brak quorum. Po konsultacji, członkowie Komisji są za podjęciem tej uchwały. Skarbnik wyjaśnił, że w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2015 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian: tj: Zmiany w planie dochodów podyktowane są koniecznością dostosowania zmian w klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach proponuje się przesunięcie środków w wysokości 614 086 zł do klasyfikacji 75412 (zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”) z dotychczas planowanych środków w klasyfikacji 60016. Ponadto proponuje się zmianę polegającą na zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 318 451 zł  tj. o planowaną a nie zaciągniętą pożyczkę w 2014 r., i w związku z tym nie będzie spłaty pożyczki w 2015 r.

Burmistrz poinformował, że firma wykonująca inwestycję modernizacji remizy OSP w Lubatowej, przyjęła wyliczenia i dokonała wpłaty naliczonych kar umownych za przekroczenie terminu wykonania tej inwestycji. Prosił o podjęcie wyżej omówionej uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w powyższej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – głosujących 12, za 12.

 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Bogdan Ryznar, poinformował, że uchwała jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w powyższej sprawie. W wyniku głosowania, uchwała została podjęta – głosujących 12, za 12.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy, po której wznowił obrady.

 1. Uchwalenie zmiany nr 1 MPZP „Iwonicz-Zdrój”.

Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania projektu uchwały. Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady, Stanisława Drozda, za zgodą Rady (wniosek został przyjęty w głosowaniu – 12 głosów za), przewodniczący Rady odstąpił od czytania projektu uchwały w całości. Pani D. Lenart inspektor urzędu gminy – omówiła trzy korekty zmian do uchwalenia zmiany nr 1 MPZP Iwonicz-Zdrój. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do tego projektu. Radny Bogdan Ryznar prosił o wyjaśnienie piątej uwagi. Pani Lenart wyjaśniła, że piąta uwaga została uwzględniona w zmianie planu i dlatego nie jest opisana w negatywnych rozstrzygnięciach. Innych pytań nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie negatywnych rozstrzygnięć sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany nr 1 MPZP Iwonicz-Zdrój. Tj:  w trakcie dwukrotnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój” wpłynęło pięć uwag, z czego cztery uwagi zostały nieuwzględnione.

Uwaga nr 1, osoba fizyczna, Iwonicz-Zdrój. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. Teren, o którym mowa w uwadze znajduje się poza granicami obszaru objętego zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój” – uwaga bezprzedmiotowa. Rozstrzygnięcie w głosowaniu zostało przyjęte – głosujących 11, za 11.

(Radny Marek Bliżycki, usprawiedliwiony, opuścił obrady sesji.)

Uwaga nr 2, Wspólnota Mieszkaniowa „Na Stoku”, osoba fizyczna, Iwonicz-Zdrój. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. Część uwagi dotycząca terenu położonego poza granicami zmiany planu jest uwagą bezprzedmiotową, pozostała część uwagi rozpatrzona negatywnie. Rozstrzygnięcie w głosowaniu zostało przyjęte, głosujących 11, za 11.

Uwaga nr 3, osoba fizyczna, Iwonicz-Zdrój. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Część uwagi dotycząca terenu położonego poza granicami zmiany planu jest uwagą bezprzedmiotową, pozostała część uwagi rozpatrzona negatywnie. Rozstrzygnięcie
w głosowaniu zostało przyjęte, głosujących 11, za 11.

Uwaga nr 4, dyrektor sanatorium „Piast”, Bogumiła Michalak-Trybus. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. Uwaga bezprzedmiotowa, nie dotyczy zmiany nr 1 MPZP „Iwonicz-Zdrój”. Rozstrzygnięcie w głosowaniu zostało przyjęte, głosujących 11, za 11.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 MPZP „Iwonicz-Zdrój” została podjęta – 11 głosów za. Wyjaśniono, że opracowanie przedmiotowej zmiany MPZP może nastąpić na podstawie odrębnej procedury planistycznej opracowania MPZP dla całego Iwonicza-Zdroju, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

Ad. 5

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili plany pracy na 2015 r. Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej na 2015 r. Do planu pracy Rady, na wniosek radnego Bogdana Ryznara, wprowadzono temat dotyczący zorganizowania spotkania radnych z władzami Gminy w terminie
do 15 kwietnia 2015 r., przed zakończeniem inwestycji „Rewitalizacja Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój”, w celu zapoznania się ze stopniem realizacji inwestycji, aby nie dopuścić do opóźnienia terminu zakończenia inwestycji. Plany pracy stałych komisji i plan pracy Rady Miejskiej zostały przyjęte w głosowaniu – głosujących 11, za 11. Plany te stanowią załącznik do protokołu.

Następnie radny Bogusław Dmytrak zwrócił uwagę, że w uzdrowisku nieprawidłowo prowadzi się utrzymywanie dróg, ponieważ niedopuszczalne jest, aby drogi były posypywane żużlem, zamiast piaskiem. Podczas dyskusji mieszkańcy i radni zgłosili prośbę o interwencję w sprawie poprawy utrzymania dróg powiatowych, szczególnie od Rogów do Lubatowej oraz
w Iwoniczu-Zdroju. Burmistrz przyjął do realizacji zgłoszone sprawy oraz udzielił odpowiedzi na poszczególne pytania dot. utrzymania porządku w Gminie, poinformował o zmianach organizacyjnych funkcjonowania zakładu komunalnego i o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy estetyki w całej Gminie. Radny Bogdan Ryznar zgłosił sprawę dotyczącą realizacji projektu budowy nowej linii energetycznej Nowy Żmigród – Iwonicz. Odczytał zamierzenia i korzyści inwestora, jakie będą osiągnięte z tytułu realizacji tego projektu. Podkreślił, że ta inwestycja budzi niepokój, ze względu na ewentualne przygotowanie terenu pod budowę wiatraków. Pytał jak Gmina podejdzie do tego tematu. Burmistrz poinformował, że zna ten projekt. Przebieg projektowanej linii energetycznej rozpoczyna się od stacji transformatorowej w Iwoniczu i biegnie obrzeżem miejscowości Lubatówka do Nowego Żmigrodu. Podkreślił, że budowa tej linii nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz spowoduje utratę walorów krajobrazowych. W tej sprawie zajmie pozytywne stanowisko tylko odnośnie przebiegu fragmentu linii do stacji transformatorowej w Iwoniczu. Poinformował, że nasz urząd gminy nie mama wiedzy odnośnie budowy farmy wiatrowej w tym terenie.

Radny Stanisław Drozd proponował, aby posiedzenia komisji Rady odbywały się w budynku urzędu gminy. Odnośnie oświetlenia ulicznego prosił, aby sprawdzić czas świecenia lamp ulicznych. Zgłosił potrzebę zakupu samochodu dla ZOZ Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz potrzebę zakupu unitu dla gabinetu stomatologicznego w Lubatówce.

Dyrektor GPL w Iwoniczu-Zdroju, Bogdan Tomasiewicz, prosił o zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu dla potrzeb przychodni.

Radny Marcin Zając prosił o udostępnienie tablicy dla potrzeb promocyjnych zawodników klubu IKN „Górnik”, którzy w zawodach osiągają dobre wyniki.

Burmistrz wyraził zgodę, aby posiedzenia komisji odbywały się w urzędzie gminy w gabinecie burmistrza. Poinformował, o konieczności zgłaszania pracownikowi urzędu gminy uwag dot. oświetlenia ulicznego. Przekazał wstępną informację o wynikach kontroli skarbowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie realizacji subwencji oświatowej w szkołach. W sprawie zakupu samochodu dla GPL w Iwoniczu-Zdroju przekazał, że będzie taka możliwość po rozdysponowaniu zaoszczędzonych środków, pozostałych po rozstrzygnięciach przetargowych na wykonanie kanalizacji i wodociągu w Iwoniczu oraz po wykonaniu remontu drogi Turkówka. Podziękował radnej Dorocie Świstak za przygotowanie imprezy dla dzieci w Iwoniczu. Ponadto poinformował o podjętych działaniach w celu wprowadzenia zdecydowanej poprawy funkcjonowania gminnych świetlic, o kosztach utrzymania tych świetlic oraz o zamknięciu świetlicy w Iwoniczu ze względu na brak odpowiednich warunków.

Przewodniczący Rady odczytał prośbę o udzielenie pomocy finansowej na leczenie dziecka, przekazał pisma dla radnych od posła Rząsy. Prosił radnych o zgłoszenie tematyki szkolenia dla radnych Rady Miejskiej.

Ad. 6

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady VI sesji o godz. 13.00.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Rady:

Danuta Borek                                                                                               Józef Sowiński