biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu, do Rady Sołeckiej w Lubatówce oraz do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu, do Rady Sołeckiej w Lubatówce oraz do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 019.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu, do Rady Sołeckiej w Lubatówce oraz do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z póz. zm.) § 37 ust. 7 Statutów Sołectw Iwonicz i Lubatówka przyjętych Uchwałami Nr VII/52/07, VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r., oraz § 34 ust. 11 Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu, ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej w Lubatówce oraz ze zgłoszeniem mniejszej liczby kandydatów do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju, przedłużam termin zgłaszania ww. kandydatów o kolejne trzy dni tj. od 3 marca 2015 r. do 5 marca 2015 r.

§ 2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Biurze Obsługi Mieszkańca w Iwoniczu-Zdroju od dnia 3 marca 2015 r. do 5 marca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7:00 – 17:00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie poszczególnych miejscowości, o których mowa w § 1.