Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUstalenie procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Ustalenie procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 007.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój, realizujących w ramach swoich planów finansowych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami do terminowego pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych z tego tytułu na podstawowy rachunek bankowy budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój. Za dotrzymanie obowiązującego terminu uznaje się przekazanie przez jednostkę organizacyjną na wyżej wymieniony rachunek bankowy dochodów zrealizowanych przez nią według stanu środków na jej rachunku na:

1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 11 dnia danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 21 dnia danego miesiąca;

3) pobrane przez jednostkę organizacyjną do dnia 31 grudnia i nie przekazane przez nią do końca danego roku dochody, o których mowa w ust.1 – w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy- do pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie.

2. Dochody, o których mowa wyżej należy przekazywać wraz z należnymi odsetkami:

1) pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód budżetu państwa,

2) naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieodprowadzenia dochodów budżetowych, w terminach określonych wyżej.

3. W przypadku niedotrzymania terminu przekazania środków na podstawowy rachunek budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do dostarczenia Skarbnikowi Gminy pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn powstałych opóźnień.

4. Przekazanie środków każdorazowo powinno nastąpić poprzez sporządzenie odrębnych przelewów zawierających wskazanie kwoty dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (tj. Podkarpacki Urząd Wojewódzki) oraz kwoty dochodów przysługujących danej jednostce organizacyjnej z tytułu realizowanych zadań. W treści przelewu należy wskazać: tytuł wpłaty, kwotę, okres, jakiego dotyczy, obowiązującą klasyfikację budżetową. W dniu, w którym jednostki organizacyjne dokonują przekazania dochodów na rachunek bankowy Gminy Iwonicz-Zdrój zobowiązane są do przekazania zestawienia wpłat drogą elektroniczną bądź za pomocą faxu do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój do terminowego pobierania dochodów należnych budżetowi państwa, a w razie powstania opóźnień w zapłacie do egzekwowania należnych odsetek za zwłokę. Za terminowe przekazanie dochodów z zakresu administracji rządowej przez jednostki organizacyjne odpowiedzialność ponosi główny księgowy i kierownik tej jednostki, w przypadku Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój Kierownik Referatu Finansowego a z tytułu nadzoru Skarbnik Gminy.

6. Zobowiązuję pracownika Referatu Finansowego, któremu powierzono obowiązki związane z ustalaniem i przekazywaniem do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów zwrotnych budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-27ZZ do bezwzględnego przestrzegania niżej wskazanych terminów przekazywania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego środków stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) według stanu środków na 11 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca,

2) według stanu środków na 21 dzień miesiąca w terminie do 25 dnia danego miesiąca,

3) środki pobrane do dnia 31 grudnia przez jednostkę organizacyjną a przekazane na podstawowy rachunek budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 5 stycznia roku następnego – w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

§ 2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc Zarządzenie NR 002.K.2015 w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do zarządzenia Burmistrza Gminy nr 007.K.2015 z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Z treści art.255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) wynika obowiązek przekazywania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszonych o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, w określonych w ustawie terminach. Zarządzenie wydano w celu określenia procedur ich pobierania i przekazywania.