biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie szczegółowego trybu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Ustalenie szczegółowego trybu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 023.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego trybu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 4 Statutu Sołectwa Lubatowa uchwalonego Uchwałą Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam szczegółowy tryb pracy Obwodowej Komisji Wyborczej:

1. Do zadań komisji należy:

1) Przygotowanie lokalu wyborczego.

2) Przeprowadzenie głosowania w obwodzie.

3) Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości.

2. Zadania komisji przed dniem wyborów:

1) Ukonstytuowanie się komisji – wybór przewodniczącego i zastępcy.

2) Wywieszenie w lokalu wyborczym informacji o składzie komisji z podaniem pełnionych funkcji.

3) Odebranie najpóźniej w przeddzień głosowania, kart do głosowania, formularzy protokołów, pieczęci oraz spisu wyborców.

4) Sprawdzenie czy karty są prawidłowo wydrukowane, czy nie ma błędów i usterek drukarskich, liczby przekazanych kart, czy przekazano właściwy spis wyborców, czy przekazano właściwą liczbę protokołu głosowania.

3. Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu:

1) W dniu wyborów komisja zbiera się w lokalu wyborczym w możliwie pełnym składzie, z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, a na tyle wcześnie aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania.

2) Sprawdza dostarczone jej dokumenty.

3) Ponownie przelicza karty do głosowania.

4) Ostemplowuje karty do głosowania – w miejscu na karcie do tego przeznaczonym.

5) Rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania.

6) Sprawdza, czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje.

7) Sprawdza czy urna jest pusta a następnie zamyka ją i opieczętowuje. Urna powinna być ustawiona w takim miejscu by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji.

4. Zadania komisji w trakcie głosowania:

1) Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej od godz. 8.00 do godz. 18.00.

2) Komisja od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 2-osobowym, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy.

3) Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na kartach do głosowania.

4) Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek zmian w spisie wyborców.

5) Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.).

6) Przy wydawaniu kart do głosowania komisja sprawdza, czy wydane karty są ostemplowane jej pieczęcią.

7) Komisja baczy by wyborca potwierdził fakt otrzymania karty własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców w linii odpowiadającej jego nazwisku.

8) Komisja nie może udzielać wyborcom pomocy w głosowaniu.

9) Głosowania nie wolno przerywać chyba, że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. Zarządzenie o przerwie w głosowaniu, jego odroczeniu, komisja bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zakleja i opieczętowuje urnę, a spis wyborców i karty do głosowania umieszcza w oddzielnym pakietach. Z czynności tych należy sporządzić protokół.

5. Zadania komisji po zakończeniu głosowania:

1) O godz. 18.00 komisja zamyka lokal, osobom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy umożliwić oddanie głosu.

2) Po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborcę komisja zapieczętowuje wlot urny, zaklejając paskiem papieru, opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków.

3) Po zamknięciu lokalu komisja przystępuje w możliwie w pełnym składzie do wykonywania kolejnych czynności.

4) Komisja przystępuje do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołów głosowania z przeprowadzonych wyborów odpowiednio: sołtysa, rady sołeckiej.

5) Komisja przelicza niewykorzystane karty i je pakuje, po czym komisja sprawdza, czy pieczęcie na urnie oraz wlocie do urny pozostały nienaruszone, następnie otwiera urnę i wyjmuje z niej karty do głosowania.

6) Komisja przegląda karty i wydziela z nich karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części, których nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. Karty takie należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać. Oddziela karty ważne od nieważnych.

7) Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w obecności pozostałych członków komisji.

8) Sporządza protokół głosowania.

9) Niezwłocznie po sporządzeniu protokołów komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołów głosowania oraz przekazuje Burmistrzowi Gminy oryginały protokołów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj