Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZarządzenie druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r

Zarządzenie druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r

Zarządzenie Nr 028.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 9 Statutu Sołectwa Lubatowa uchwalonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r.,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

§ 2. 1 Ilość kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r. będzie wynosiła 70% ogółu osób uprawnionych do głosowania.

2. Szczegółowe zestawienie określające liczbę kart do głosowania podlegającą wydrukowaniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 028.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 19 marca 2015 r.

Ilość kart do głosowania

w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa

Granica obwodu

Liczba kart do wyboru Sołtysa w sołectwie Lubatowa

Liczba kart do wyboru Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa

Lubatowa

1 935

1 935

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj