biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2014

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2014

Zarządzenie Nr 025.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj