biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 004.O.2015

Zmiana Zarządzenia Nr 004.O.2015

Zarządzenie Nr 026.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 004.O.2015.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z § 36 Statutu Sołectwa Iwonicz uchwalonego Uchwałą Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r., Statutu Sołectwa Lubatowa uchwalonego Uchwałą Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r., Statutu Sołectwa Lubatówka uchwalonego Uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r., oraz § 33 Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r.,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 004.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka oraz wyborów członków Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany:

– § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustalam następujące siedziby dla Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW):

1) dla OKW Nr 1 w Iwoniczu-Zdroju – sala kina „Wczasowicz”

2) dla OKW Nr 2 w Iwoniczu – Dom Ludowy w Iwoniczu

3) dla OKW Nr 5 w Lubatowej – Dom Ludowy w Lubatowej

4) dla OKW Nr 4 w Lubatówce – Dom Ludowy w Lubatówce”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj