biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

ZARZĄDZENIE nr 029.O.2015

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyznaję dotacje:

1) W kwocie 18 000,00 zł ( słownie osiemnaście tysięcy zł), dla Iwonickiego Klubu Narciarskiego „GÓRNIK” na realizację zadania „ Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży z zakresie biathlonu”.

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji     Konkursowej, powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku.

§ 3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gmina Iwonicz-Zdrój, a  klubem sportowym tj. podmiotem , któremu przyznano dotację.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .