Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Zespołu do spraw opracowania operatu uzdrowiskowego

Powołanie Zespołu do spraw opracowania operatu uzdrowiskowego

Zarządzenie Nr 012.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania operatu uzdrowiskowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z póź.zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z póź.zm.) zarządzam, co następuję:

§ 1. 1. Powołuje Zespół ds. opracowania operatu uzdrowiskowego w następującym składzie:

1. Anna Malik-Borowska

2. Janusz Turek

3. Robert Niemczyk

4. Anna Frodyma

5. Danuta Lenart

6. Aneta Turek

7. Andrzej Kaleta

2. Z głosem opiniodawczo-doradczym w pracach zespołu uczestniczy Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz za ich zgodą osoby trzecie zaproszone do udziału w pracach Zespołu.

§ 2. Zespół zobowiązany jest do sporządzenia co miesięcznych sprawozdań z realizacji. Pierwszy okres sprawozdawczy upływa 30 kwietnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.