Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZespół do spraw naboru na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Iwonicz i Lubatowa

Zespół do spraw naboru na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Iwonicz i Lubatowa

Zarządzenie Nr 010.k.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie Zespołu do spraw naboru na stanowisko referenta w Świetlicy w miejscowości Iwonicz i Lubatowa

Na podstawie art. 33ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.3) i ust. 2 pkt. 1) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1202) w związku z § 4 Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze zarządzam, co następuje:

§ 1. Wskazuje imienny skład Zespołu do spraw naboru w osobach:

1) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – Witold Kocaj,

2) Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Jacek Rygiel,

3) Kierownik Referatu, do którego jest prowadzony nabór – Beata Siekańska

§ 2. Członkowie Zespołu przed otwarciem ofert kandydatów na wolne stanowisko składają oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu w pracach Zespołu, bowiem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.