Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoKonkurs ofertowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Iwoniczu

Konkurs ofertowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Iwoniczu

 Iwonicz-Zdrój 2015.03.30.

IO.7040.2.2015

 

OGŁOSZENIE

KONKURSU OFERTOWEGO

NA ZARZĄDZANIE I UTRZYMNANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH

w IWONICZU

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust.1, pkt 13) i art. 30 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz.594) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

o g ł a s z a konkurs ofertowy na zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w latach 2015-2018, zlokalizowanych w Iwoniczu przy ul. Długiej na działkach gminnych, oznaczonych według mapy ewidencyjnej numerami : 2175 – cmentarz stary, 2156/3 – cmentarz nowy, o łącznej powierzchni 3,29 ha.

 

Organizowany konkurs ma na celu wybór wykonawcy usług w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203, w terminie do 14 kwietnia 2015 roku do godz. 1300,w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Iwoniczu”.

 

Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015 roku o godz. 1345w siedzibie ogłaszającego konkurs, pok. nr 203. Wybór oferenta zostanie dokonany w terminie do 15.04.2015r. O wynikach konkursu Burmistrz Gminy zawiadomi oferentów telefoniczne lub pisemnie niezwłocznie po dokonaniu wyboru najlepszej oferty konkursowej.

 

Materiały konkursowe można odbierać w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Andrzej Kaleta, pok. nr 203, w godzinach od 800do 1500w dni robocze.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie będą spełniać warunków ogłoszonego konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku złożenia co najmniej jednej ważnej oferty. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo jego unieważnienia bez podania przyczyny.