biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miej

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miej

Iwonicz-Zdrój: Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300.
Numer ogłoszenia: 45711 – 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój , Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, tel. 13 435-02-12.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

Załączniki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty