biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój

Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 034.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 4 i 6 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój, na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego, odwołuję Panią Bożenę Lorens.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj