Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 032.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 


INFORMACJA O PRZEBIEGU wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju za 2014r.

 

Plan

Wykonanie

%

Przychody

1 815 086,00

1 830 755,94

100,86

Sprzedaż usług medycznych

1 697 086,00

1 709 205,72

100,71

Pozostałe przychody

118 000,00

121 550,22

103,01

 

 

 

 

Koszty

1 716 600,00

1 700 153,16

99,04

-w tym bieżące

1 716 600,00

1 700 153,16

99,04

tym: wynagrodzenia i pochodne

1 167 000,00

1 156 728,09

99,12

Należności
Stan należności na 31 grudnia 2014 r wynosi 156 040,62 zł., z tego:
POW NFZ  Rzeszowie -152 621,76 zł,  Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – 1 250,00 zł, pozostałe – 2 168,86 zł
Przychodnia nie posiada należności wymagalnych
Zobowiązania
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. wynosi 19 193,56 zł., w tym: 19 193,56 zł. to zobowiązania wobec dostawców. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju

 

Plan

Wykonanie

%

Przychody

626 331,60

632 093,77

100,92

-wpływy z usług

48 000,00

53 636,65

111,74

-dotacja

570 331,60

570 331,60

100,00

pozostałe przychody

8 000,00

8 125,52

101,57

Stan środków na 01.01.2014r.

596,47

Wydatki

621 661,60

621 276,34

99,94

-wydatki bieżące

621 661,60

621 276,34

99,94

tym: wynagrodzenia i pochodne

418 616,00

415 072,84

99,15

Zobowiązanie na 31 grudnia 2014r. wynoszą 12 020,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 708,67 zł, wobec ZUS-u w kwocie 11 312,28 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2014 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Nie występują należności.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwoniczu – Zdroju

 

Plan

Wykonanie

%

Przychody

205 900,00

205 900,00

100,00

dotacja

205 900,00

205 900,00

100,00

pozostałe przychody

0,00

0,00

0,00

Wydatki

205 900,00

205 900,00

100,00

-wydatki bieżące

205 900,00

205 900,00

100,00

tym: wynagrodzenia i pochodne

151 626,00

151 625,40

100,00

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2014r. nie ma zobowiązań wymagalnych.
Nie występują również należności.