biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016

Uchwała Nr VII.32.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.594 ze zm. ) i art. 20 za ust. 1 w związku z art. 20 zf  pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 i 4, art.9 ust. 6 i 7 
i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz.7):

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do wszystkich szkół i przedszkoli, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

§ 2.  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 przeprowadzane jest do następujących placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój:

1) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) klas pierwszych w szkołach podstawowych;

3) klas pierwszych w gimnazjach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński