Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr VII.29.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z póź. zm.), art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI.23.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński