biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII.28.2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z póź.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z póź.zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI.22.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński


 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

W związku z zajęciem przez organ nadzoru Wojewody Podkarpackiego stanowiska, że ww. uchwała powinna wchodzić w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, proponuje uchylić uchwałę, która w swoich zapisach wprowadzała ją w życie z dniem podjęcia.

Zaproponowany projekt uchwały jest tożsamy z wcześniejszą uchwałą podjętą w tej sprawie z wyjątkiem § 3, który uchyla poprzednią uchwałę oraz § 4, który wprowadza sugerowany przez organ nadzoru termin wejścia w życie.