biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekli Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekli Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekli Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) w związku z §14, 15 i 16 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, w składzie

1. Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – Przewodniczący

2. Daniel Piwowar – Przedstawiciel Wojewody – Członek

3. Jacek Rygiel – Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Członek

4. Jan Kindelski – Członek

5. Stanisław Zając – Członek

6. Stanisław Drozd – Członek

7. Rajmund Boczar – Członek

8. Anna Jakubowicz – Członek

9. Marek Deręg – Członek

10. Anna Frodyma – Członek

§ 2. Pierwsze posiedzenie Rady, o której mowa w § 1 zwołuje się na dzień 13 kwietnia 2015 r. na godz.12:30 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński