biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr IX/38/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 139), na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przedłuża się na okres od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń będących w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, zatwierdzonych Uchwałą Nr XLVI/307/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński