Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr IX/34/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź.zm) oraz art. 12 § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r.  Nr 21 poz. 112 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy, Rada Miejska w Iwonicz-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w 6 stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

7

 

 

"Uzdrowisko Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju

 

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny ”Excelsior" ul. Partyzantów 2 w Iwoniczu       -Zdroju

 

 

8

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit"

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit" ul. Kulczyńskiego 7 w Iwoniczu     -Zdroju

§ 3. Obwody  głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa komisja wyborcza i został utworzony dla wyborców przebywających w tym  dniu w obiektach  "Uzdrowiska Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju oraz w Sanatorium Uzdrowiskowym "Stomil Ziemowit„.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez rozplakatowanie obwieszczeń.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński